Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սովորողն իրավունք ունի և պարտավոր է

1) ուսումնական նպատակներով օգտվելու Կրթահամալիրի ուսուցման բոլոր միջոցներից, այդ թվում`
համակարգիչներից, համացանցից եւ թվային այլ միջոցներից, ուսումնական տարածքներից.


2) սահմանված կարգով ընտրելու ուսումնական պլանով որոշված իր նախասիրած գործունեությունը
(ընտրությամբ գործունեության ծրագիրը), լրացուցիչ կրթության ծավալը.


3) սահմանվածկարգովստանալուհեռավար,առցանցուսուցում.


4) սահմանվածկարգովընտրելումարզաձեւը.

Այս կետերը կարևոր կետեր են։

5)հարցերուղղելուդասավանդողներին,Տնօրենին,Կրթահամալիրիտնօրենին,խորհրդին,մասնաժողովին.

Այո սովորողը իրավունք ունի հարձեր ուղղել ուսուցիչներին և մնացածին երբ ինչ-որ խնդիր է առաջացել կամ մի բան չի հասկացել։


6)մասնակցելուառցանցքննարկումներին,Դպրոցիկայքումնյութերհրապարակելու.

Համաձայն եմ այս կետի հետ , որովհետև այդ քննարկումների միջոցով կարող է նաև ցույց տալ իր մտածելակերպը։


7) հայց ներկայացնելու Կրթահամալիրի խաղարկային դատարան:

Ինձ շատ է դուր եկլ այս կետը….

Սովորողը պարտավոր է.
1) չխախտել Կանոնները, ուսումնառության ընթացքում հարգել այլոց իրավունքները.
2) պահպանել անվտանգության կանոնները.
3) չուշանալ ուսումնական պարապմունքներից եւ մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված բոլոր
պարապմունքներին. ուսումնական պարապմունքի ժամանակը այլ նպատակով չօգտագործել.
4) բացակայության դեպքում նախօրոք տեղեկացնել սահմանված կարգով.

Այս չորս կետերի հետ ես համաձայն եմ..սովորողը պետք է հետևի բոլոր օրենքներին։

5) սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական պլանով որոշված ճամբարներին, ստուգատեսներին,
ծեսերին, տոներին.
6) սահմանված կարգով մասնակցել ուսումնական ճամփորդություններին, ուսումնա-հասարակական
նախագծերի իրականացմանը.

Այո…գոնե տարին երկու անգամ ։
7) 3-րդ դասարանից վարել իր ուսումնական բլոգը.

Ինձ առաջ թվում էր որ այստեղ առաջին դասարանից էին սկսում բլոգ վարել և ասում էի որ նրանց համար դա դեռ շուտ է, նրանք պետք է սկսբում սովորել գրել, բայց 3-րդ դասարանից լավ է։
8) հետեւել կայքին, դասավանդողների ուսումնական բլոգներին եւ սահմանված կարգով մասնակցել կայքի
աշխատանքներին.

Այո , աշակերտը պետք է հետևի ուսուցիչների բլոգերը և մասնակցի բոլոր աշխատանքներին։


9) վարել էլեկտրոնային հասցե, պատասխանել ուսուցչի, Դպրոցի կազմակերպչի, Տնօրենի, գրասենյակի
ղեկավարի, Կրթահամալիրի տնօրենի էլեկտրոնային նամակներին.

Վարելով էլեկտրոնային հասցե,աշակերտը կարող է հարցեր ուղղել ուսուցիչների և կազմակերպչին։


10) մասնակցել հիգիենիկ պահանջների պահպանմանը, ուսումնական տարածքի եւ գույքի խնամքին.
ուսումնական պարապմունքների հաճախել կոկիկ հագնված.

Ես նկատել եմ որ ոչ բոլորն են կոկիկ հագնված լինում և հիգիենիկ պահանջները պահպանում , որը մի քիչ տգեղ է։


11) սահմանված կարգով ներկայացնել ուսումնական գործունեության հաշվետվությունները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: