Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաշկ

Մաշկը դա օրգան է որը ծածկամ է ամբողջ օրգանիզմը ՝ պաշտպանում ցրտից, շոգից և վնասվածքներից։Մաշկը կազմված է 3 շերտերից ՝վերնամաշկից, բուն մաշկից և ենթամաշկային ճարպաբջջանքից ։

Վերնամաշկը (էպիդերմիս)ներկայացված է բազմաշերտ էպիթելով։Էպիդերմիսը կազմված է հինգ շերտերից. հիմային, փշաձև, հատիկավոր, փայլուն և եղջրային։

Դերման(Բուն մաշկ) մաշկի շարակցահյուսվածքային մասն է, որը կազմված երեք բաղադրիչներից՝ թելիկներից, բջիջներից և հիմնական նյութից։Բուն մաշկը կազմված է 2 շերտից՝պտկիկային և ցանցային։

Հիպոդերման(ենթամաշկային ճարպաբջջանք) կազմված է շարակցական հյուսվածքի թելերի ցանցից, որի ներսում տեղակայված են ճարպային բջիջներ։ Որոշ տեղերում այն բացակայում է, օրինակ ՝կոպերում, մեծ և փոքր ամոթաշրթերում և այլն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: