Design a site like this with WordPress.com
Get started

ճամբար.

Առաջին օրը, Օգոստոսի 1-ին մենք այցելեցինք ագարակ։ Մեզ դիմավորեց ագարակի հջկազմակերպիչ ընկեր Էդմոնը, ծանոթացանք տարածքի հետ և անցանք աշվատանքի, մի տարածք ազատեցինք մոլախոտերից, փխրեցրեցինք հողը և փոցխի միջոցով հավաքեցինք և հարթեցրինք այդ տարածքը,հանգսացանք, նախաճաշեցինք և այլն:

Երկրորդ օրը մենք աշխատեցինք մի այլ տարածքի հետ, հանգստացանք, սնվեցինք, ձի քշեցինք և քննարկեցինք, թե ինչ է հարկավոր խոհանոցի բացման համար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: