Design a site like this with WordPress.com
Get started

Օրգանական քիմիայի հիմնական հասկացությունները

 • Կենսական  տարրեր: Կենդանի  օրգանիզմում պարունակվող  օրգանական նյութերը:
 • Ածխածին  տարրի  ատոմի  կառուցվածքի  առանձնահատկությունները:
 • Հիբրիդացման  երևույթը  քիմիական  կապ  առաջանալիս,  sp-, sp2— , sp3—  հիբրիդացում: 
 • Քիմիական  կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում:
 • Օրգանական  նյութերի  բազմաթվության պատճառներըը և կառուցվածքային  հիմնադրույթները:
 • Իզոմերիա  երևույթը: Իզոմերիայի  տեսակները` կառուցվածքային և տարածական:
 • Հոմոլոգիա  երևույթը: Հոմոլոգիական  շարքեր: Հոմոլոգներ: Իզոլոգներ:
 • Օրգանական միացությունների հիմնական դասերը: Ֆունկցիոնալ խմբեր:
 • Ալկանների հոմոլոգիական շարքը: Էթիլեն: Ացետիլեն: Բենզոլ:
 • Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները օրգանական քիմիայում`տեղակալման, միացման, քայքայման, կրեկինգի, փոխանակման, վերօքս, խմորման, պոլիմերման: 
 • Կովալենտային  կապի  խզման  եղանակները` հոմոլիտիկ, հետերոլիտիկ:
 • Քիմիական  ռեակցիաների  մեխանիզմները`ռադիկալային, իոնային, իոն-ռադիկալային:

Մեթանի,  էթանի, էթիլենի, ացետիլենի, ցիկլոպրոպանի  մոլեկուլային, կառուցվածքային, էլեկտրոնային  բանաձևերը, էլեկտրոնային  ամպերի  փոխծածկը և մոլեկուլների գնդաձողային մոդելները

%d bloggers like this: