Կրկնողություն

7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ:Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական: 

Հարցեր և վարժություններ.

• Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

•Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն նյութ է հայտնի մարդկությանը

• Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

• Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

Բոլոր առարկաներն ունեն ընդհանուր անվանում ֆիզիկական մարմիններ։

Մարդկությանը հայտնի է 30.000000 միլիոն նյութեր

Նյութը որոշակի ծավալ զբաղեցնոխ փոխզդող մասնիկների համախումբ է որոշակի զանգվածով հատկություններով, կառուծվացքով օժտված

Նյութերը բաժանվում են պարզ և բարդ

Պարզ նյութը դա այն նյութն է որը կազմված է մեկ տարրի ատոմներից իսկ բարդը 1-ից ավել տարրերի ատոմներից։

Այսօր հայտնի են 118 տարր

Օրգանական նյութեր են.

– ճարպերը՝ կենդանական և բուսական,

– ամինաթթուները, որոնք սպիտակուցների կառուցվածքային «աղյուսիկներն» են,

– գլյուկոզը, ֆրուկտոզը, այլ շաքարները,

– մրջնաթթուն, քացախաթթուն, մրգերում և բույսերում պարունակվող այլ թթուները,

– բնական գազը, նավթը և դրա թորման արգասիքները՝ բենզինը, կերոսինը,

– ածխաջրածինները՝

– էթիլ սպիրտը,

– ացետոնը:

Անօրգանական են

Թթուները

Աղերը

Հիմքերը

Օքսիդները

Մասնակիցներ՝ 7-րդ և 8-րդ դասարանների սովորողներ

Նպատակը՝Սովորողը պետք է նշի քիմիայի հեռավար առցանց ուսուցման ժամանակ ձեռք բերած որևէ նոր կարողություն և հմտություններ:

Ժամանակը՝մայիսի 25-ից-հունիսի 5-ը

Արդյունքը սովորողները կարող են ներկայացնել պատումի,տեսանյութի կամ ձայնագրման ձևով:

Ես շատ բաներ ձեռք բերեցի՝սկսեցի քիմիա լավ հասկանալ, ամենաշատը սովորեցի ,թե ինչպիսի ծրագրերից պետք է օգտվեմ ,որպեսզի բոլոր նախագծերը իրականացնեմ և այլն։Ես շատ ուրախ եմ որ այստեղ գրքերով չեն աշխատում , որովհետև անցած դպրոցներում երբ գրքերով էինք աշխատում, նրանք ուղղակի դասը անգիր էին տալիս, իսկ այստեղ մենք այդ ամեն ինչը վիդեոների , պատումների տեսքով ենք անում՝ ամենինչ ավելի շատ հասկանալով։Շատ հետաքրքրին են անցնում առցանց դասերը, բայց ես շատ եմ ուզում ,որպեսզի մենք նորից հանդիպենք։

Գիտելիքի ստուգում

1.16O   և  18O  երկու  իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարն  է.                               1 18                                             3. 17                              2. 16                                            4. 19

2.Ո՞ր   նյութում  է թթվածնի  զանգվածային  բաժինն  ամենամեծը.      1.  ջրում                                                 3.  ավազում(SiO2)      2. կավիճում(CaCO3)                           4.  ածխաթթու  գազում(CO2):       

3..ա/Որ շարքում են ներառված միայն հիմնային օքսիդները
1. CaO,CO,CO 2                                          3.N2O5,P2O5,BaO2.CuO,Fe2O3,MgO                                        4.Mn2O7,NO,ZnOբ/

Գրեք ընտրված օքսիդների  և ֆոսֆորական թթվի միջև ռեակցիաների հավասարումները:

4.ա)  Ո՞ր   եղանակով  կարելի  է   լաբորատորիայում  թթվածին  ստանալ.
 1.  մեթանի  և  ջրային  գոլորշիների  փոխազդեցությամբ

2.  նատրումի  և  ջրի  փոխազդեցությամբ

3.  կալիումի  պերմանգանատի  քայքայելով

4.  հեղուկացված  օդը  թորելով:    

 բ)  Գրել   քիմիական  ռեակցիայի  հավասարումը………..:      

2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

5.Ինչի՞ է  հավասար  օքսիդներում  թթվածնի  օքսիդացման  աստիճանը.                    1. +2                                   3.  -1                    2. +1                                    4. -2                  

6.Որքա՞ն  է  մեկ  ատոմ  թթվածնի  իրական  զանգվածը(գ). 1.32                                     3.  2,656∙10-23     2.  16                                4.53,44∙10-27 :       

7.

7.   Ո՞ր  պրոցեսին  բնության  մեջ  թթվածինը  չի  մասնակցում  .1.տեղումների առաջացում                                       3. նեխում2. ժանգոտում                                                               4. այրում               

8.  Նշված  ռեակցիաներից   ընտրել  վերօքս  ռեակցիան  և  նշել  օքսիդիչն  ու  վերականգնիչը.1.FeSO4+2KOH=Fe(OH)2+K2SO42.HCl+NaOH=NaCl+H2O3. CaCl2+H2SO4=CaSO4+2HCl)4.4Al+3O2=2Al2O3

9.  ա) Նյութերից  ո՞ր  զույգի  հետ  թթվածինը  չի  փոխազդում.1.Na  և  S                                  3.H2  և  P2.MgO  և H2O                          4.CH4  և  Fe

10.ա) Ինչպե՞ս  է  կոչվում  այն  ռեակցիան, որի  ժամանակ   մեկ  բարդ  նյութից  առաջանում  է  մի  քանի  նյութեր.1. միացման2. փոխանակման 3.քայքայման4. տեղակալման 

 11.Բնութագրիր թթվածին տարրը` նրա  տարածվածությունը  բնության  մեջ……. 
ա)կարգաթիվ 8,  

բ)ատոմի  բաղադրությունը , 8 էլեկտրոն,8 պրոտոն,8նեյտրոն    

գ)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը 1s2 2s2 2p4

դ)ո՞ր  պարբերության տարր  է 2,

ե)ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է 6 խումբ գլխավոր ենթախումբ,

զ)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ,ոչ մետաղ

  է) ալոտրոպ տարաձևությունները,իզոտոպները,օքսիդացման աստիճանները….                   
Իզոտոպներ-016,017,018……
օքսիդացման աստիճանները -2 -1 0

12.Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  8  է: Ո՞րն  է  5  մոլեկուլ  այդ  տարրի  ատոմներից  կազմված  նյութը.                      1.  5O2                                       3.  5O:                               2    O5                                       4.  5P :       

13.ա)Ո՞ր  նյութի  հետ  թթվածինը  կարող  է փոխազդել.     1)Au, 2)Fe,  3)P , 4)S , 5) Cl2,  6)Ne 1.  1, 2                                             3. 2, 3, 4:  2.  4, 5, 6                                         4.  1, 2, 3, 4, 5        
 

 բ)Գրել  համապատասխան  ռեակցիաների  հավասարումները: :  Al2O3, Fe3O4, P2O5, SO2, Cl2O7                     

14.Ո՞ր  եղանակով  կարելի  է  լաբորատորիայում  թթվածին  ստանալ. 1) ջրի  էլեկրտոլիզից, 2) բերթոլեի  աղի  քայքայումից,  3)կալցիումի         կարբոնատի  քայքայումից,  4) կալիումի  պերմանգանատի  քայքայումից,  5) ալյումինի  և  ալկալու  փոխազդեցությունից:  Ճիշտ  պատասխանը      բերված է  թվերի  շարքի  տեսքով.1.  2,4,5                2.  1,5          3.  1, 2, 4                   4.  1,3,4:

բ)Գրել  համապատասխան  ռեակցիաների  հավասարումները……………..:

15.   ա ) Գրել այն ռեակցիաների հավասարումները , որոնց օգնությամբ կարելի է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները նշելով ռեակցիաների տեսակները .                                     KMnO 4 -> O 2   -> P 2 O 5   -> H 3 PO 4   -> Ca 3 ( PO) 4       
     բ ) Երկրորդ վերօքս ռեակցիայի համար կազմել էլեկտրոնային հաշվեկշռի հավասա րումը , հավասարեցնել ,    նշել վերականգնիչը եւ օքսիդիչը :                   

                                     գ ) Պատասխանում նշված է օքսիդիչի և վերականգնիչի գործակիցների գումարը .                            1.4.3.9              2.5 5.11 🙂

16. Ինչպիսի քիմիական կապեր են առկա հետեւյալ միացություներում `

2  , H 2 O, KF  ում .              

1. իոնային , բևեռային կովալենտ , ոչ բևեռային կովալենտ     

    2. բևեռային կովալենտ , իոնային , ոչ բևեռային կովալենտ    

   3.  ոչ բևեռային կովալենտ , բևեռային կովալենտ , իոնային     

       4.   միայն իոնական   
.17.Համապատասխանացնել ռեակցիաների տեսակները և օրինակները.
ա.միացման                         1.2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O
բ.քայքայման                      2.CaCO3=CaO+CO2
գ.փոխանակման                 3.Zn+2HCl=ZnCl2+H2
դ.տեղակալման                  4.H2+Cl2=2HCl
Ընտրել ճիշտ պատասխանների շարքը
1.ա4,բ2,գ1,դ3
2.ա1,բ4,գ3,դ2
3.ա3,բ2,գ1,դ4
4.ա4,բ2,գ3,դ4

18.Ինչ է օզոնը:
1/ թթվածնի ալոտրոպ ձևափոխություն 
 2/թթվածնի իզոտոպ 
3/թթվածնի իզոմեր                  
  4/ջրածնի և թթվածնի միացություն     

19.Որ շարքում է պահպանված նյութերի մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-թթու-աղ հաջորդականությունը.
1.C-Fe2O3-H2SO4-Fe(OH)2                 3.Fe-CO2-KOH_HCl-FeCl2
2. Ca-MgO-KOH-HNO3   -NaCl          4.P-Na2O-HCl-KOH-ZnCl

20.Հաստատեք   կամ հերքեք պնդումների ճշմարտացիությունը թթվածին պարզ նյութիվերաբերյալ:

ա/մասնակցում է բույսերի և կենդանիների շնչառական գործընթացին:

բ/ջրի մոլեկուլում զանգվածային բաժինը կազմում է 88,9%:

գ/մտնում է բոլոր օքսիդների բաղադրության մեջ:

դ/:օդից թեթև


ե/ունի հոտ,համ

զ/ստացվում է ջրի քայքայումից:

                                             

Ընտանեկան նախագիծ՝Զատիկի ծեսը և քիմիան

Նպատակը՝

  1. Սովորողների մոտ զարգացնել ավանդույթների,ծեսերի  կատարման սովորույթները և ֆրանք դարձնել ուսումնական
  2. Նախագծերը առցանց ուսուցման ժամանակ դարձնել ընտանեկան
  3. Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու ունակությունը,մեդիակրթությունը
  4. Բացահայտել սննդային ներկերը,որոնք օգտագործվում են զատիկի ծեսի ժամանակ ձվերը ներկելու համար 

Ընթացքը մեկ շաբաթ
Սովորողներին առաջադրվող հարցեր՝

  • Բացատրել ծեսի իմաստը
  • Ինչ գույներ է օգտագործում ձեր մայրիկը հավկիթները ներկելու համար
  • Ինչ քիմիական բաղադրություն ունեն այդ ներկերը
  • Ինչ վնաս կարող են պատճառել այդ ներկերը մարդու օրգանիզմին
  • Ինչ քիմիական բաղադրություն ունի հավկիթը,հավկիթի կեղևի բաղադրությունը
  • Հավկիթի մեջ մտնող նյութերի օգուտն և վնասը:

1.Զատկի տոնի միջոցով մենք ապացուցում ենք մեր հավատքը Աստծուն։Զատիկը 5 տաղավար տոներից մեկն է։Սեղանին դրված է լինում խաշած ձու որը ներկում են կարմիր գույնի որը խորհրդանշում է Հիսուսի թափած արյունը մարդկանց մեղքերի համար։Դրված է լինում նաև չամիչով փլավ ,որը մեկնաբանվում է որպես ողջ մարդկության խորհրդանիշ, որտեղ չամիչը՝ հավատացյալներն են։Հիմա սեղանին դնում են ռուսական թխվածք՝կուլիչ, բայց մինչև այդ դնում էին կաթնահունց։

2.Մենք ներկում ենք և’ գունավոր ներկերով և’ տորոնի արմատներով։

3.https://spravka.dobro-est.com/spravochnik/sokrashheniya/pishhevaya-i-himicheskaya-promyishlennost/pishhevyie-dobavki-e-1-krasiteli-opisanie-oboznachenie-i-rasshifrovki-pishhevyih-krasiteley.html այս սայտում ներքևը կա աղյուսակ որտեղ գրված է բոլոր բաղադրությունները և բերում են վնաս ,թե ոչ:

4.Այդ ներկերով որոնցով ներկում ենք կարող են անցնել հավկիթ և դա մեզ վնաս բերի։

5.Քիմիական բաղադրությունները ՝ սպիտակուց , երկաթ (դեղնուցի մեջ), կալցիում(կեղևի մեջ)

Դեռևս հին ժամանակներից հայտնի է եղել, որ հավի ձվի կճեպը շատ օգտակար է մարդու օրգանիզմի համար: Ավելին, հնում մարդիկ այն մանրացրել եւ օգտագործել են ամենօրյա սննդակարգի մեջ:

6.Հավկիթները պարունակում են սննդարար նյութեր ու վիտամիններ, ինչի շնորհիվ հաճախ նշանակվում են կանխարգելիչ ու թերապևտիկ նպատակներով:

·        Հավկիթը հարուստ է A, D, E, ինչպես նաև B խմբի վիտամիններով և տարբեր հանքանյութերով:

·        Թարմ հավկիթի սպիտակուցն օգտագործվում է տարբեր բորբոքային հիվանդությունների դեպքում (օրինակ՝ սուր ացիդոզի՝ օրգանիզմում թթվահիմնային բալանսի բարձրացման դեպքում):

·        Հում ձվի սպիտակուցը չի գրգռում ստամոքսի լորձաթաղանթը և շատ արագ յուրացվում է: Հավկիթը կարելի է օգտագործել նույնիսկ խոցային հիվանդության դեպքում, սակայն սպիտակուցն օգտագործելիս հարկավոր է շատ զգույշ լինել ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքման դեպքում:

·        Հավկիթը շատ հեշտ մարսվում ու յուրացվում է օրգանիզմի կողմից: Բացի այդ, այն դիետիկ մթերք է. հում հավկիթը պարունակում է ընդամենը 149 կկալ:

·        Հում հավկիթը շատ արդյունավետ միջոց է ձայնալարերը վերականգնելու համար:

·        Հավկիթը շատ օգտակար է նյարդային համակարգի հիվանդությունների դեպքում, ուստի խորհուրդ է տրվում ներառել այն նման խնդիրենրից տառապող հիվանդների սննդակարգում: Բացի այդ, այն օգտագործվում է նաև նեյրոգեն արդյունաբերական քիմիկատների (սնդիկ, մկնդեղ և այլն) հետ աշխատող մարդկանց բուժման և հավանական խնդիրների կանխարգելման համար:

·        Բացի այդ, այս մթերքը կարգավորում է զարկերակային ճնշումը:

·        Վերջին ուսումնասիրություններն ապացուցում են նաև, որ հավկիթն օգնում է ազատվել ավելորդ քաշից՝ առանց օրգանիզմին վնաս հասցնելու:

·        Հավկիթը բարելավում է թոքերի աշխատանքը, ինչպես նաև պայքարում է բակտերիաների դեմ և նվազեցնում օնկոլոգիական հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը:

        Սակայն հարկ է նշել, որ հավկիթն օգտակար է ոչ բոլորի համար: Կան մարդիկ, որոնց օրգանիզմն ունակ չէ մարսել հավկիթը:

·        Հավկիթը կարող է նաև ալերգիկ ռեակցիա առաջացնել որոշ երեխաների մոտ, սակայն հաճախ այս խնդիրն անհետանում է ժամանակի ընթացքում: Այնուամենայնիվ՝ որոշ դեպքերում ալերգիան կարող է պահպանվել մարդում ամբողջ կյանքի ընթացքում:

·        Որոշ բժիշկների պնդմամբ՝ հավկիթը չի կարելի օգտագործել շաբաթական երեք անգամից ավել, քանի որ այն կարող է բարձրացնել արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը:

· Հարկ է նաև հիշել, որ հավկիթի չարաշահումը կարող է հանգեցնել նյութափոխանակության խանգարման:

Դաս 9,10

Հետևյալ ռեակցիաների հավասարումները հավասարեցնել,նշել տիպերը
2Cu +O2 =2CuO
Fe(OH)2→ FeO+H2
Zn +Cl2= ZnCl2
2HgO = 2Hg+ O2
2Cr2O3 → 4Cr + 3O2
KJ + Cl2→ KJ + Cl2
Na2O + H2O= 2NaOH
H2CO3 → CO2 + H2O
Zn + 2HCl → ZnCl2+ H2
2Fe + 3O2→ 2Fe2O3
2NaNO3→ 2NaNO2+ O2

Zn +O2=ZnO2
MgO + H3PO4=MgPO4H3 Al(OH)3 + H3PO4 = AlPO4H3 Fe2O3 +H2SO4=Fe2SO4
CaO + HNO3=CaHNO3
Al + Cr2O3=
Ca+H2O=CaH2O
P2O5 + H2O=
Al(OH)3=

օքսիդթթուհիմքԱղ

Գործնական աշխատանք :քիմական ռեակցիաների տեսակնհրը

Քիմիական հավասարումը դա քիմիական ռեակցիայի պայմանական գրառումն է բանաձևերի և եթե անհրաժեշտ է գործակիցների միջոցով։

1.միացման ռեակցիա. այն ռեակցիաները որոնց ժամանակ 2 նյութից ստացվում է 1 բարդ նյութ


Mg-ը պահում ենք սպիրտայրոցի վրա այն վառվում և փշրվում

2Mg+O2=2MgO2
գործակիցը(2) ցույց է տալիս ատոմների կամ մոլեկուլների թիվը

2.Տեղակալման ռեակցիա

Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիաները որոնք կատարվում են պարզ և բարդնյութերի միջև որտեղ պարզ նյութի ատոմնեդը տեղակալուն են բարդ նյութի տարրիատոմներից որևե մեկին

Անոթի մեջ լցնում ենք երկաթի սուլֆատ հետո ջուր,մեխը ամրացնում ենք թելին մցնում ենք լուծույթի մեջ։Ժամանակ հետո մեխը կարմրեց

Fe+CuSO4


3.քայքայման

քայքայման է կոչվում այն ռեակցիաները որոնց ժամանակ 1 բարդ նյութից ստացվում է մի քանի նյութ

փորձանոթի մեջ լցրեցինք մալաքիթի կանաչ փոշին և փորձանոթը ամրացրեցինք հորիզոնական ամրակալի թաթի վրա և փակեցինք գազատար խողովակը ,այն իջացրեցինք ջրի մեջ։Փորձանոթը տաքացրեցինք սպիրտայրոցի բոցի միջոցով։Նկատեցինք որ կանաչ նյութը սևացավ,անոթի մեջ ջրի կաթիլներ առաջացավ և ջրով կոբայի մեջ ածխաթթու գազ անջատվեց։

Թթվածին

https://youtu.be/4lEJSPem8Yg

Օդի բաղադրությունում թթվածնի ծավալային բաժինը 20,93 % է, իսկ զանգվածայինը՝ 23,15 %։ Դեռևս երկու հարյուր տարի առաջ մարդիկ անտեղյակ էին թթվածնի գոյությանը։ Միայն 1770 թ. քիմիկոսներն առաջին անգամ հայտնագործեցին, որ որոշ նյութեր տաքանալիս անջատում են այնպիսի մի գազ, որի մեջ, ինչպես օդում, այրվում է մոմը։Օդում թթվածնի ծախսը հիմնականում պայմանավորված է նյութերի օքսիդացմամբ, այրմամբ, օրգանական նյութերի նեխմամբ ու կենդանի օրգանիզմների շնչառությամբ։ Արտադրության մեջ թթվածինը ստացվում է օդից։ Օդը սովորական ճնշման տակ -200°С սառեցնելիս՝ վեր է ածվում բաց երկնագույն հեղուկի, ապա զգույշ տաքացնում են -195°С-ում անջատվում է ազոտը, իսկ -183°С-ում անջատվում է թթվածինը։Թթվածինն ազատ վիճակում քիմիապես ակտիվ պարզ նյութերից է ու հեշտությամբ փոխազդում է մեծ թվով պարզ և բարդ նյութերի հետ։ Թթվածնի փոխազդեցությունը ոչ մետաղների հետ. Թթվածնի հետ անմիջականորեն փոխազդում են գրեթե բոլոր ոչ մետաղները՝ ֆտորից , քլորից , բրոմից և յոդից բացի։Թթվածնի հետ նյութերի փոխազդեցությունը կոչվում է օքսիդացում: Օքսիդացման ռեակցիաներ են այրումը, շնչառությունը, մետաղների ժանգոտումը, բույսերի մնացորդների փտումը և այլն:

Թթվածնի անձնագրի կազմումը` Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը

Քիմիական նշանը O

 Քիմիական բանաձևը O2

Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar15.999(16)

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr(O2)=16*2=32

Իզոտոպները—16O,17O,18O

Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը, պարբերությունը, խումբը՝8, 2 պարբերություն,VI խումբ

Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը Վալենտականությունը, օքսիդացման աստիճանը—–

Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը—-

Թթվածնի ալոտրոպիկ  տարաձեվություններ

Լրացուցիչ՝Ազոտի մասին

Ազոտն անգույն, անհոտ, անհամ, ջրում քիչ լուծվող գազ է: Ամենատարածված քիմիական տարրերից է: Այն կազմված է 2 ազոտի ատոմներից (N2), որոնց կապը շատ ամուր է։5-րդ խմբի 7–րդ տարրը, քիմիական նշանը՝ N, ատոմային թիվը՝ 7, ատոմային զանգվածը՝ 14.0067:Երկրագնդի բաղադրության մեջ տարածվածությամբ ազոտը զբաղեցնում է 17-րդ տեղը, նրան բաժին է ընկնում Երկրագնդի զանգվածի 0.0019%-ը։ Չնայած անվանմանը, ազոտն առկա է բոլոր կենդանի օրգանիզմներում:Ազոտը հայտնագործվել է 1772 թվականին շոտլանդացի գիտնական Դանիել Ռեզերֆորդի կողմից՝ ածխի, ծծմբի, գազային ֆոսֆորի այրման արգասիքները ծծմբական լուծույթի միջով անցկացնելիս:Ազոտի մոլեկուլը երկատոմ է։ Ատոմների միջև ամուր քիմիական կապի պատճառով սովորական պայմաններում ազոտը քիմիապես կայուն է և նյութերի մեծ մասի հետ միանում է միայն միայն բարձր ջերմաստիճանում։Թթվածնի հետ ազոտը միանում է միայն շատ բարձր ջերմաստիճանում։ Բնության մեջ այդ ռեակցիան ընթանում է կայծակի ժամանակ։

https://youtu.be/88RVM-ctLuA

Create your website with WordPress.com
Get started