Design a site like this with WordPress.com
Get started

Փորձ

1.2Mg+O2+Q մագնեզիումի այրում(միացման ,այրման,օքսիդաբերական , ջերմանջատիչ ռեակցիա).
2.MgO+H2O=Mg(OH)2հիմքի մագնեզիումի հիդրոքսիդի ստացումը(միացման ռեակցիա).
3.Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O

Նախագիծ 1 նոյեմբերի 9-30

Նախագիծ 1. <<Անօրգանական նյութերի հիմնական դասերի վերաբերյալ գիտելիքների ընդհանրացում>>

Նպատակը` հեռավար ինքնակրթություն

Խորհրդատվությունը դասացուցակով« Microsoft Teams հարթակում

Հարցեր և վարժություններ.

☆֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ բաղադրության, սահմանեք, գրեք օրինակներ…

նյութերը լինում են պարզ և բարդ

Պարզ նյութերը բաղկացած են միայն մեկ տարրի ատոմներից, իսկ բարդ նյութերը՝ մի քանի տարրի ատոմներից:

☆֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ ծագումնաբանության, գրեք օրինակներ…

Օրգանական և անօրգանական

Օրգանական նյութերը այն բարդ միացություններն են որոնց կազմի մեջ են մտնւմ ջրածին, թթվածինց,ածխածին:

Անօրգանական միացությունների մեծ մասը չի պարունակում ածխածնի, բացառությամբ որոշ նյութերի, ինչպիսիք են կարբոնատները և ցիանիդները, որոնք պատմական պատճառներով դասակարգվել են որպես անօրգանական:

☆֊ Անօրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք, գրեք օրինակներ…

Ջուր(H2O),կերակրի աղ(NaCl),երկաթ(Fe) և այլն։

☆֊ Օրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք…

Օրինակ՝ գինու սպիրտ(C₂H₆O),գլյուկոզ(C₆H₁₂O₆)ացետոն(C₃H₆O) և այլն։

☆֊ Ո՞ր նյութերն են ավելի շատ, օրգանականը, թե՞ անօրգանականը, պատասխանը հիմնավորեք…

Անօրգանականն նյութերը ավելի շատ են ,քանի որ ո՛չ բոլոր տարրերն են պարունակում ածխածին։

☆֊ Հետևյալ նյութերից ընտրեք անօրգանական նյութերը և գրեք դրանց քիմիական բանձևերը. թթվածին(անօրգանական, O), կերակրի աղ(անօրգանական, NaCl), շաքար(օրգանական,C12H22O11), երկաթ(անօրգանական, Fe), ջուր(անօրգանական, H2O), քլոր(անօրգանական, Cl), խմելու սոդա(օրգանական,NaHCO₃), գլյուկոզ(օրգանական, C₆H₁₂O₆),ծծմբական թթու(անօրգանական,H₂SO₄) ազոտ(անօրգանական,N), սպիտակուց(օրգանական(C9H11NO3), պղինձ(անօրգանական,Cu)գինու սպիրտ(օրգանական,C₂H₆O), ածխաթթու գազ(անօրգանական,CO₂), շմոլ գազ(անօրգանական,Co), ճարպ(օրգանական):

☆֊ Որոշեք Ձեր ընտրած բարդ անօրգանական նյութերի հարաբերական մոլեկուլային  զանգվածները`Mr, որակական և քանակական բաղադրությունները՝ տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժինները:

H₂SO₄.
Mr(H₂SO₄)=1⋅2+32+16⋅4=2+32+64=98
Ar(H):Ar(S):Ar(O)=2:32:65
w=2:98⋅100%=0.20%
w=32:98⋅100%=32.65%.
w=65:98⋅100%=66.32%

☆֊Գրեք ներքոբերյալ անօրգանական շղթաների ռեակցիաների հավասարումները.

Քիմական երևույթները լինում են 4 տեսակի`քայքայման, միացման, փոխանակման,տեղակալման։

Քայքայման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ 1 բարդ նյութը քայքայվում է և առաջանում է երկու կամ մի քանի պարզ նյութեր:

Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ 2 պարզ կամ բարդ նյութեր միանալով առաջացնում են 1 բարդ նյութ: 

Փոխանակման ռեակցիաները ընթանում են 2 բարդ նյութերի միջև, որոնք փոխանակվում են իրենց ատոմներով:

Տեղակալման ռեակցիաներն ընթանում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որոնց դեպքում պարզ նյութի ատոմները տեղակալվում են բարդ նյութի ատոմներից մեկով: 

 • Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ` Mg→ MgO →Mg(OH)2→  MgCl2

Mg+O2=2MgO(հիմնային օքսիդ, մագնեզիումի օքսիդ)միացման

MgO+H2O=Mg(OH)2(հիմք,մագնեզիումի հիդրօքսիդ)միացման

Mg(OH)2+HCl(աղաթթու)=Mg2HCl2(մագնեզիումի քլորիդ)փոխանակման ռակցիա

 • Ոչ մետաղ→ թթվային օքսիդ→ թթու→ աղ`P→P2O5→H3PO4 →Na3PO4

4P+5O2=2P2O5 (ֆոսֆորական օքսիդ)միացման ռեակցիա

2. P2O5+3H2O=2H3PO4 (օրթոֆոսֆորական թթու)միացման ռեակցիա

3. H3PO4+3NaCl=Na3PO4+3HCl (օրթոֆոսֆորական նատրիում), փոխանակման ռեակցիա

Ինքնաստուգում

Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը  0,333  միավոր  է

1.Ո՞ր  շարքում են  նշված միայն ֆիզիկական մարմիններ.

   ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ

   բսեղանգրիչտետրմատանի

   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին

  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին

Մուգ նշվածները ֆիզիկական մարմիններ են որոշակի ծավալ, ձև ու կազմված են նյութերից, մնացածները նյութեր են երկաթը, ոսկին,ալյումինը և այլն։

 • Քանի՞ նյութ է ներկայացված հետևյալ բառակապակցություններում ջրիկաթիլպղնձե թաս ալյումինե կաթսա,   ռետինե գնդակ,  պղնձե կուժսառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի.

1)3                        2)  6                            3)  4                                  4) 5

Այն ամենը, ինչ տեսնում ենք մեր շուրջը, նյութ է։Այստեղ գրված է ջրի կաթիլ ջուրը նյութ է բայց այստեղ որպես նյութ չէ ներկայացված։

3. Նշվածներից ո՞ր շարքում են գրված միայն օրգանական նյութեր.
     1)  ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ

    2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ

    3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ

    4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ

Բոլոր օրգանական նյութերը կազմված են ջրածնից թթվածնից և ածխածնից։

4. Ինչպիսի՞ ագրեգատային վիճակում կարող է գտնվել սնդիկը.

 • միայն պինդ  վիճակ
 • միայն  գազային վիճակում
 • միայն  հեղուկ  վիճակում
 • բոլոր  երեք  վիճակներում

Երևի բոլորս գիտենք որ սնդիկը կարող է լինել և հեղուկ ,և պինդ, և հեղուկ

 5.  Որքա՞ն է ոսկու  ձուլակտորի զանգվածը,  որի ծավալը  2 սմէիսկ ոսկու խտությունը  19,3 գ/սմ3է.

1) 38,6գ                    2) 9,65գ                   3) 3,86գ                       4) 1,93գ

Զանգվածը հավասար է ծավալ անգամ խտություն այսինքն՝ 2 սմ3 ‘ 19,3 գ/սմ3=38,6 գ

6. Ո՞ր  շարքում  են գրված միայն բարդ նյութերի բանաձևեր.

    1)   Al, HCl,  Cu, Na2SO4                                      3)  H2O, N2, O3,  Ni, S8

   2)   AgBr, H2, CaCO3, P4                                      4)  NaOH, CO2, NH3, CuSO4

Որովհետև բարդ նյութերը կազմված են 1-ից ավել տարրերից։

7. Ո՞ր  շարքում են առկա միայն կովալենտային կապերով միացություններ.

     1)  NaCl, HCl, Cl2, NaHCO3                                      3)  H2, NH3, H2O, CH4

    2)  KBr, HNO3, CaO, P4                                            4)  N2, Br2, CuSO4, Fe

8Հետևյալ նյութերից չորս  սյունակով  առանձնացրեք  օքսիդներըհիմքերըթթուներն  ու   աղերընշեք  յուրաքանչյուրի  անվանումը.    HNO3,  Na2O,  Ca(OH)2, AgNO3,  BaO,  HCl, CO2,   Al2O3, NaHCO3, Fe(OH)2, K2SiO3, NaCl, H2SO4, MgO, NaOH, H3PO4, SO3, CaCl2, CuSO4, Al(OH)3.

ՕքսիդՀիմքԹթուԱղ
SO3 ,Na2O,CO2,Al2O3, MgO, BaOFe(OH)2,Ca(OH)2, Al(OH)3 NaOH, H3PO4 ,H2SO4HNO3, HCl AgNO3K2SiO3NaCl, NaHCO3CaCl2

9. Ո՞ր  շարքում է  գրված ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածիներկաթ և ազոտ քիմիական տարրերի նշանները.

    1)  F, C, P, Si, Na

    2)  O, C, Li, K, Ba

    3)  P, O, C, Fe, N

    4)  K, Na, P, Fe, C 

                                                                                                             10. Ո՞ր տարրական մասնիկներից էկազմված ատոմը.

    1)  միայն էլեկտրոններից

    2)  նեյտրոններից  և  էլեկտրոններից

    3)  պրոտոններիցէլեկտրոններից  և  նեյտրոններից

    4)  միայն պրոտոններից

 •  Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….  (նշված տարրերից ընտրեք մեկմետաղ և մեկ ոչմետաղ)  ըստ  հետևյալ ըստ հետևյալ սխեմայի.

ա)  քիմիական  տարրի  նշանը….

բ կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =…

գ)  ատոմի  բաղադրությունը (պրոտոնների, նեյտրոնների, էլեկտրոնների  թիվը)…

դ)  պարբերության  համարը, լրիվ  լրացված  էներգիական  մակարդակների  թիվը….

ե)  խմբի  համարը, ենթախումբը (գլխավո՞ր  է, թե՞ երկրորդական), արտաքին

էներգիական  մակարդակում  էլեկտրոնների  թիվը

զ)  էլեկտրոնների  բաշխումն  ըստ էներգիական  մակարդակների

է)  էլեկտրոնային  բանաձևը (էլեկտրոնների  բաշխումն ըստ էներգիական

մակարդակների  և  ենթամակարդակների)

ըո՞ր հատկություններն  են  ավելի  ուժեղ  արտահայտված`  մետաղակա՞ն, թե՞   ոչմետաղական…

  թ)  ինչպիսի՞  պարզ  և  բարդ  նյութերի  օրինակներ  գիտեք, որոնց  բաղադրության  մեջ

առկա  է  այդ   տարրի  ատոմներ……..

ժ Կատարեք հաշվարկներ ` որոշեք  այդ  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը` mo (գ),

տարրի  առաջացրած  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը`Mr,

տարրերի  զանգվածային   հարաբերությունները, զանգվածային  և մոլային բաժիններըօքսիդում:

ա)Al (ալյումին)

բ)  կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =13

գ) 13p, 14n, 13e

դ)  3 /2,8,3

ե)  3 խումբ,գլխավոր ենթախումբ

զ)  2e 8e 3e

է) 1s22s22p63s23p1

ը) մետաղական

թ)Al,Al2O3,Al4C3

ժ) Mr(Al2O3)=27’2+16’3=54+48=102.
w(Al)=54:102’100%=52,94%.
w(O)=100%-52,94%=47.06%

ա)  S (ծծումբ)

բ)  կարգաթիվը, միջուկի  լիցքը՝ Z =16

գ) 16p 17n 16e

դ)- 3 /2,8,6

ե) 6 խումբ, գլխավոր ենթախումբ

զ)  2e 8e 6e

է)  1s22s 22p63s23p4

ը) ոչ մետաղական

թ)SO4,H2SO4

Mr(SO4)=32+16’4=32+64=96.
w(S)=32:96’100%=33.33%.
w(O)=100%-33.33%=66.67 կամ 64:96’100%=66.67

 • Համապատասխանեցրեք նյութի հատկությունները և անվանումը.   
ՀատկություններըԱնվանումը
աբնորոշ  հոտով   թափանցիկ  հեղուկ     բջրում  լավ  լուծվող պինդ  նյութ     գմետաղական  փայլով  պինդ  գունավոր  նյութ     դջրում  քիչ  լուծվող  անհոտ, անհամ  գազ1) կավիճ   2) սախարոզ   3) քացախաթթու   4) թթվածին   5)  քլոր   6)  յոդ

ա-3

բ-2

գ-1,6

դ-4

Դաս 3. ֊<>.

Բնութագրեք  հետևյալ  տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….                     ըստ  հետևյալ սխեմայի՝

 • քիմիական  տարրի  նշանը…….
 • կարգաթիվը…..
 • միջուկի  լիցքը …..
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը mo,(գ)
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է …
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …
 • ատոմի էլեկտրոնային  թաղանթի կառուցվածքը՝ էլեկտրոնների  բաշխումը  ըստ էներգետիկ մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով
 • մետաղ է,`թե ոչմետաղ

ածխածին

 • քիմիական  տարրի  նշանը c
 • կարգաթիվը 6
 • միջուկի  լիցքը +6
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar 12
 • ատոմի բաղադրությունը 6 պրոտոն,6 էլեկտրոն, 6 նեյտրոն
 • մեկ ատոմի զանգվածը mo,(գ)
 • ո՞ր  պարբերության տարր  է 2
 • ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է 4 խումբ, գլխավոր ենթախումբ
 • ատոմի էլեկտրոնային  թաղանթի կառուցվածքը՝ էլեկտրոնների  բաշխումը  ըստ էներգետիկ մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով
 • մետաղ է,`թե ոչմետաղ
 • ոչմետաղ

թթվածին

 1. քիմիական  տարրի  նշանը O
 2. կարգաթիվ 8
 3. միջուկի  լիցքը + 8
 4. հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar 16
 5. ատոմի բաղադրությունը 8 նեյտրոն,8 պրոտոն, 8 էլեկտրոն
 6. մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) 26,56×10-27
 7. ո՞ր  պարբերության տարր  է Պարբերություն 2 , Խումբ 5 , երկրորդ ենթախումբ
 8. ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է …
 9. ատոմի էլեկտրոնային  թաղանթի կառուցվածքը՝ էլեկտրոնների  բաշխումը  ըստ էներգետիկ մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև  քվանտային  բջիջներով
 10. մետաղ է,`թե ոչմետաղ

ջրածին

 1. քիմիական  տարրի  նշանը H
 2. կարգաթիվը. 1
 3. միջուկի  լիցքը +1
 4. հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar=1
 5. ատոմի բաղադրությունը  6p,6e
 6. մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) 1’1,66’10-27
 7. ո՞ր  պարբերության տարր  է 1
 8. ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է խումբ 1, գլխավոր ենթախումբ
 9. ատոմի էլեկտրոնային  թաղանթի կառուցվածքը՝ 1s1
 10. մետաղ է,`թե ոչմետաղ

ֆոսֆոր

 1. քիմիական  տարրի  նշանը P
 2. կարգաթիվը 15
 3. միջուկի  լիցքը + 15
 4. հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar= 31
 5. ատոմի բաղադրությունը 15p 16n 15 e
 6. մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ) =31 ‘1.66’10-27 =51.46’10-26
 7. ո՞ր  պարբերության տարր  է 3
 8. ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է 5 խումբ, գլխավոր ենթախումբ
 9. ատոմի էլեկտրոնային  թաղանթի կառուցվածքը՝  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
 10. մետաղ է,`թե ոչմետաղ

Դաս 2- Գործնական աշխատանք

1. <<Նյութերի հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական,ֆիզիոլոգիական>>

Նյութերը դասակարգել,տեղադրել աղյուսակում,անվանել,գրել բանաձևերը: Նկարագրել ֆիզիկական հատկությունները՝ գույնը, ագրեգատային վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային), եռման,հալման ջերմաստիճանները, ջերմա-,էլեկտրահաղորդականությունը, լուծելիությունը ջրում և այլն: Պարզ նյութեր Բարդ նյութեր


Կատարել քանակական և որակական հաշվարկներ բարդ նյութերի հետ:

նյութըգույնըագրեգատային վիճակըհալման ջերմ.եռման ջերմ.ջրում լուծելիությունը
ՅոդՓայլուն մուգ մոխրագույն Պինդ, հեղուկ114186քիչ
Ջուրանգույնհեղուկ0100
կավիճսպիտակպինդքայքայվում է Քայքայվում էչի լուծվում
Ալյումինարծաթասպիտակավուն պինդ6602500չի լուծվում
Ոսկիոսկեգույնպինդ10632880չի լուծվում
Ացետոնանգույնհեղուկ-9556միախառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ
Շաքարսպիտակպինդ185 քայքայվում էլավ
Գրաֆիտմուգ մոխրագույնպինդմոտ 4000հայտնի չէչի լուծվում

Տնային աշխատանք՝ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրեք դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

 • Ինչպիսի՞ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը
 • Հաշվեք հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr
 • Որոշեք տարրերի զանգվածային բաժինները՝w,զանգվածային հարաբերությունները և տարրերի մոլային բաժինները բարդ նյութերում:


H2CrO4

կազմված է 2 H 1 Cr 4 O

Mr(H2CrO4)=1*2+52+16*4=2+52+64=118
m(H):m(Cr):m(O)=2:52:64
w(H)=2/118*100%=1%
w(Cr)=52/118*100%=44%
w(O)=64/118*100%=55%

CH4O4

Mr(CH4O4)=12+4+64=80
m(C):m(H):m(O)=12:4:64
w(C)=12/80*100%=12%
w(H)=4/80*100%=5%
w(O)=64/80*100%=8%

Կրկնողություն

7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ:Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական: 

Հարցեր և վարժություններ.

• Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

•Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն նյութ է հայտնի մարդկությանը

• Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

• Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

Բոլոր առարկաներն ունեն ընդհանուր անվանում ֆիզիկական մարմիններ։

Մարդկությանը հայտնի է 30.000000 միլիոն նյութեր

Նյութը որոշակի ծավալ զբաղեցնոխ փոխզդող մասնիկների համախումբ է որոշակի զանգվածով հատկություններով, կառուծվացքով օժտված

Նյութերը բաժանվում են պարզ և բարդ

Պարզ նյութը դա այն նյութն է որը կազմված է մեկ տարրի ատոմներից իսկ բարդը 1-ից ավել տարրերի ատոմներից։

Այսօր հայտնի են 118 տարր

Օրգանական նյութեր են.

– ճարպերը՝ կենդանական և բուսական,

– ամինաթթուները, որոնք սպիտակուցների կառուցվածքային «աղյուսիկներն» են,

– գլյուկոզը, ֆրուկտոզը, այլ շաքարները,

– մրջնաթթուն, քացախաթթուն, մրգերում և բույսերում պարունակվող այլ թթուները,

– բնական գազը, նավթը և դրա թորման արգասիքները՝ բենզինը, կերոսինը,

– ածխաջրածինները՝

– էթիլ սպիրտը,

– ացետոնը:

Անօրգանական են

Թթուները

Աղերը

Հիմքերը

Օքսիդները

9-րդ դաս.սեպտեմբերի 15֊30

1). Ավագ դպրոց֊վարժարանի սովորողների մուտքը վերադասավորված քիմիայի լաբորատորիա

2). Ծանոթացում միմյանց հետ և «Հեղինակային կրթական ծրագրով իրականացվող նախագծերի և առաջադրանքների փաթեթների» հետ։

3). դաս — 1.  7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ: Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական: 

Հարցեր և վարժություններ.

 • Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…

Բոլոր առարկաներն ունեն ընդհանուր անվանում՝ ֆիզիկական մարմին և յուրանքաչյուր մարմին ունի որոշակի ձև, զանգված ու ծավալ: Օրինակ՝սեղան, աթոռ,բաժակ և այլն։

 • Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն նյութ է հայտնի մարդկությանը

հայտնի է 30.000000 նյութեր

 • Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…

ինչպես գիտենք ֆիզիկական մարմինները բաղկացած են նյութերից։Նյութերը լինում են պարզ և բարդ

Պարզ են այն նյութերը որոնք բաղկացած են 1 տարրի ատոմներից

Բարդ են այն նյութերը որոնք կազմված են 1-ից ավել տարրերի ատոմներից։

Նյութերը նաև լինում են օրգանական և անորգանական

Օրգանական են այն բարդ նյութերը որոնց կազմի մեջ մտնում է ածխածին:

 • Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

Մասնակիցներ՝ 7-րդ և 8-րդ դասարանների սովորողներ

Նպատակը՝Սովորողը պետք է նշի քիմիայի հեռավար առցանց ուսուցման ժամանակ ձեռք բերած որևէ նոր կարողություն և հմտություններ:

Ժամանակը՝մայիսի 25-ից-հունիսի 5-ը

Արդյունքը սովորողները կարող են ներկայացնել պատումի,տեսանյութի կամ ձայնագրման ձևով:

Ես շատ բաներ ձեռք բերեցի՝սկսեցի քիմիա լավ հասկանալ, ամենաշատը սովորեցի ,թե ինչպիսի ծրագրերից պետք է օգտվեմ ,որպեսզի բոլոր նախագծերը իրականացնեմ և այլն։Ես շատ ուրախ եմ որ այստեղ գրքերով չեն աշխատում , որովհետև անցած դպրոցներում երբ գրքերով էինք աշխատում, նրանք ուղղակի դասը անգիր էին տալիս, իսկ այստեղ մենք այդ ամեն ինչը վիդեոների , պատումների տեսքով ենք անում՝ ամենինչ ավելի շատ հասկանալով։Շատ հետաքրքրին են անցնում առցանց դասերը, բայց ես շատ եմ ուզում ,որպեսզի մենք նորից հանդիպենք։