Design a site like this with WordPress.com
Get started

Աշխատանքային օրենսգրքերի տարբերվող կետեր

 1. Ճապոնացի գործատուները պետք է չափեն 40-75 տարեկան բոլորի գոտկատեղը: Ճապոնիայում ճարպակալումը նվազեցնելու նպատակով ներդրվել է «Metabo օրենքը»՝ սահմանելով գոտկատեղի սահմանաչափ (33,5 դյույմ տղամարդկանց և 35,4 դյույմ կանանց համար) վերը նշված տարիքի բոլոր աշխատողների համար:Սա ոչ միայն նշանակում է, որ գործատուները օրենքով պարտավոր են կանոնավոր կերպով չափել իրենց աշխատակիցների գոտկատեղը, այլ նաև նշանակում է, որ նրանք, ովքեր գերազանցում են սահմանը (և երեք ամսվա ընթացքում չեն կորցնում քաշը), պետք է գնան դիետայի դասընթացների:

2.Եթե ​​Նոր Զելանդիայում աշխատելու համար զվարճալի գլխարկ եք կրում, կարող եք կորցնել ձեր աշխատավարձի 10%-ը
Պարզվում է, որ Նոր Զելանդիայում կատակերգական գլխարկների նկատմամբ հանդուրժողականությունն առանձնապես բարձր չէ. իրականում դա գրեթե գոյություն չունի:

Հագնելը կարող է մեկնաբանվել որպես համազգեստի կանոնների խախտում, իսկ տուգանքը կարող է լինել աշխատավարձի կրճատում:

Արդյո՞ք պատիժը համապատասխանում է հանցագործությանը: Հավանաբար ոչ. Բայց գոնե դուք գումար կխնայեք ֆեդորաների վրա:

3.Պորտուգալիայում անօրինական է գործատուի կողմից աշխատողին աշխատանքից հեռացնելը, և երկրում աշխատանքից ազատման ժամկետ չկա: Եթե ​​ընկերությունը ցանկանում է աշխատանքից հեռացնել աշխատակցին, նրանք պետք է առաջարկեն նրան աշխատանքից ազատման լավ փաթեթ և հուսալ, որ աշխատակիցը կընդունի: Այս պատճառով Պորտուգալիայում շատ ընկերություններ առաջարկում են միայն որոշակի ժամկետով պայմանագրեր և ընդունում են կես դրույքով աշխատողներ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հացեր՝

 • Որն է պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքը

Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք է համարվում որևէ պատժի
(հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրմամբ կամ գործադրման սպառնալիքով անձից
պահանջվող և այդ պատժի (հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրման կամ
գործադրման սպառնալիքի ներքո անձի կողմից կատարվող ցանկացած աշխատանքը կամ
ծառայությունը (այդ թվում՝ այն աշխատանքը, որն անձը կատարում է (ստիպված է
կատարել) որևէ պատժի (հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրման կամ գործադրման
սպառնալիքի ներքո այն դեպքում, եթե սույն օրենսգրքին կամ Հայաստանի
Հանրապետության այլ օրենքներին համապատասխան՝ նա իրավունք ունի հրաժարվելու
այդ աշխատանքի կատարումից)

 • Աշխատանքային պայմանագրի կնքման նախադրյալները

Գործատուն իրավունք ունի ինքնուրույն, ուղղակիորեն (առանց մրցութային
կամ այլ ընթացակարգերի) համալրելու թափուր կամ նոր ստեղծված
աշխատատեղերը` կնքելով սույն օրենսգրքով նախատեսված աշխատանքային
պայմանագրեր: Աշխատող փնտրող գործատուն կարող է թափուր կամ նոր
ստեղծված աշխատատեղերը համալրել նաև իր կազմակերպած մրցույթով կամ
օգտվել համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների
ծառայություններից: Թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով մրցույթի
կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև մրցույթում հաղթած անձանց հետ
աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանում է գործատուն:

 • Աշխատանքային փորձաշրջան որ դեպքում է սահմանվում

Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան: Այն կարող է լինել կամ գործատուի ցանկությամբ, կամ՝ աշխատանքի ընդունվողի։ Փորձաշրջան չի կարող նախատեսվել, եթե աշխատանքի են ընդունվում՝

1. տասնութ տարին չլրացած անձինք
2. ընտրովի պաշտոն զբաղեցնողները
3. գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի փոխադրվող անձինք
4. օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

 • Նշել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ըստ ըստ տարիքային խմբերի
 • Նշել գրանցմամբ աշխատողի առավելությունները
 • Ներկայացնել աշխատանքային փորձաշրջանը ըստ օրենքի
 • Աշխատանքային արձաակուրդ

Աշխատանքային հանգստյան օրը կիրակին է, իսկ հնգօրյաաշխատանքային շաբաթվա դեպքում ՝ նաև շաբաթը։ Տոների և հիշատակի օրերը սահմանված են որպես ոչ աշխատանքային օր(օր. Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ, Բանակի օր, Կանանց տոն, Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր, Աշխատանքի օր, Հաղթանակի տոն, Հանրապետության տոն, Սահմանադրության օր, Անկախության տոն, Երկրաշարժի օր)։ 
Ամենամյա արձակուրդըօրերով հաշվարկվող ժամանակահատված է, որը տրամադրվում է աշխատողին։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա պաշտոնը, վճարվում է միջին աշխատավարձ։ Ամենամյա. վազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ վեցօրյա աշխատանքային դեպքում ՝ 24: Կան նաև ամենամյա երկարացված և լրացուցիչ արձակուրդներ, ինչպես նաև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը (դեկրետը), մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը։

 • Աշխատանքից ազատում

Աշխատավարձի վճարման դադարեցումով բանվորին կամ ծառայողին աշխատանքից (պաշտոնից) հեռացնել թույլատրվում է դրանում լիազորված մարմինների առաջարկությամբ միայն` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում: Հարբած վիճակում, թմրամիջոցներով կամ թունամիջոցներով արբեցած վիճակում աշխատանքի ներկայացած աշխատողին ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության ադմինիստրացիան թույլ չի տալիս այդ օրը աշխատել:

Առաջադրանք

Տեքստ

Գարուն է, մեկն այն անհամար գարուններից, որ զարդարել էին երկիրը, և որոնցից հարյուրը ապրեց երջանկության ու տխրության բանաստեղծը՝ աշխարհահռչակ Սաադին։ Առավոտ վաղ զարթնեց, նա իջավ պարտեզ՝ նորից լսելու հավքերի երգը և նորից տեսնելու գարնան հրաշքը։ Նայեց Շիրազի դաշտին՝ գարնան շնորհներով ու վարդերով պճնված, որ վաղորդայնի նիրհն էր առնում՝ պարուրված ճերմակաթույր շղարշներով։ Նստեց ծաղկած հասմիկի թփի տակ՝ Սպահանի գորգի վրա, և դողդոջյուն մատներով բռնեց վարդենու՝ այդ գիշեր փտած բողբոջը, մոտեցրեց դեմքին։ Սիրո կրակով թրթռուն հովը վարդերի ականջին կուսական շնչով սեր էր շշնջում, որ բերել էր հեռավոր սոխակներից։
«Աշխարհը վետվետում է անվախճան ու սիրավառ արբեցումով»,- հիշեց Սաադին իր ՝խոսքերը ականջը հավքերի երգին և սպիտակ գլուխը կարմրափթիթ վարդերի մեջ թաղած։

1․ Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։

2․ Տեքստից գտիր հանրահայտ, թռչուն, զարդարված, առավոտ, սյուք, ունկ բառերի հոմանիշները։

Հանրահայտ-աշխարհահռչակ

թռչուն-հավք

առավոտ-վաղորդայն

զարդարված-պճնված

սյուք-հով

ունկ-ականջ

3․ Գտիր մեկ բառ, որ լինի արմատ+հոդակապ+արմատ կառույցի։

Ճերմակաթույր, աշխարհահռչակ, կարմրափթիթ։

4․ Գտիր մեկ ածանցավոր բառ։

Երջանկություն, տխրություն, հավք, անվախճան։

5․ Տեքստից գտիր մեկական ա ներքին և ան արտաքին հոլովների ենթարկվող բառ։

Երջանկություն, գարուն։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2

Տեքստ 

Խաչատուրը լուռ մոտեցավ պատուհանի կիսաբաց փեղկին։ Մութ էր։ Դրսից լսվում էր միայն հորդացած անձրևի աղմուկը։ Ջրհորդանից թափվում էր պղտոր անձրևաջուրը…
Երևի այն երկրում էլ թխպոտ գիշեր է, և անձրև է գալիս, կամ էլ պարզկա գիշեր է՝ գարնան փայլփլուն աստղերով։ Տեսնես հիմա ի՞նչ է անում նանին։ Երևի քուրսու վրա ոսպ է փռել և հոգնած աչքերով ջոկում է քարերը։ Հանկարծ դռան հետևից ինքը կամաց կանչեր. «Ես եմ, նանի’, դուռը բաց»։ Տիկինն զգաց, որ նա մտքերով հեռու էր։ Խաչատուրը, դողդոջյուն ձեռքերը կրծքին, ակնդետ նայում էր ականակիր խավարին։ Եթե Խաչատուրը այդ րոպեին գլուխը շրջեր և նայեր տիկնոջը, կտեսներ այնպիսի հայացք, այնպիսի աչքեր, որ կմոռանար ցնորքը։ Բայց նա լուռ, անշարժ նայում էր խավարտին գիշերին։ Թվաց՝ լսեց շան խուլ կաղկանձ և ասաց.
—Ինչքա՞ն միանման են հաչում շները…

1․Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։

2․ Ընդգծիր ստորոգյալներըորոշիր՝պարզ ենթե բաղադրյալ։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3

1․Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ր.

1. ա-համա-հել, թ-թու-, փ-փու-, մա-մա-,
2. թ-թի-, գ-գի-, մ-մու-, բա-բա-ային,
3. ճմ-թել, վերադա-ձ, ե-բեք, վե-ջույթ
4. մ-թմ-թոց, կե-կե-ուն, դա-ձյալ, վա-ձ

2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում խ.

1. դժբա-տ, հա-ճապակյա, ապ-տել, ջա-ջա-ել
2. մ-կտալ, ա-բյուր, կ-տար, կմա-ք
3. վ-տալ, ճե-քել, խա-տել, թ-պամած
4. թ-սկան, բա-տակ, պանդ-տել, խե-դուկ

3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ծ.

1. մա-ուցիկ, մտա-ածին, հալո-ք, դարձվա-ք
2.որ-կալ, մեղվաբույ-, հանկար-, նայվա-ք
3.կառամատույ-, գնա-ք, հանդիպակա-, փղ-կալ
4.կ-կվել, խ-կվել, ցն-ալ,ցն-ել

4. Կազմիր տրված գոյականների հոգնակին․

Մանկավարժ-մանկավարժեր,  գործարք-գործարքներ,  փոքրատառ-փոքրատառեր,  գրագիր-գրագրեր,  պահանջատեր-պահանջատերեր,  աշխատատեր-աշխատատերեր, սարալանջ-սարալանջեր, ջրավազան-ջրավազաններ,  արժեթուղթ-արժեթղթեր,  նիզակակիր-նիզակակիրներ։

5. Տրված բառերը տեղադրիր նախադասության մեջ՝ անհրաժեշտ փոփոխություններ անելով։

Շոգ կեսօրին գյուղում կանչում է աքլորը. Կանչի հետ պառավ մի շինական հորանջում է տան ստվերում, ձեռնափայտով ավազին ստվերներ գծում, նրանց հետ փորփրում գլխով անցածը։ (նա, ստվեր, կեսօր, գլուխ)

6. Ո՞ր շարքի բառերն են իրար հոմանիշ․

1. շուրջկալ, ճղակում, շրջափակում, բնկալ

2. ցամաք, անջրդի, ջրազուրկ, խորշակ

3. ոստան, մայրաքաղաք, գահանիստ, թագավորանիստ

4. պայազատ, թագաժառանգ, իշխանազն, սեպուհ

Բառարանային ֆլեշմոբ

Բառարանը տեղեկագիրք է, որը պարունակում է լեզվի բառերը սովորաբար այբբենական կարգով դասավորված՝ դրանց ձևերի, գործառույթների, իմաստների, ուղղագրությունների մասին տեղեկություններով։

Որո՞նք են բառարանի հիմնական առանձնահատկությունները:

 • բառերի իմաստը.Բառի մասին ամենակարևոր տեղեկատվությունը, որը պարունակում է բառարանը, իմաստն է:
 • Օգտագործումը.Լավ բառարանը կտա նաև օգտագործման օրինակներ:
 • Ուղղագրություն
 • և այլն

Գյումրվա բառարան

Սպեսնա- այդպիսի, այդպես

Օրինակ՝ «Կռնանք սիգ սպեսնա ենենք ոչ թե ըդպես»

սայլուգ – գիժ, խելառ

Կագալ – ընկույզ

Օրթանջիլ – միջնեկ

Քյոսա – դեմքին մազ չունեցող

Գաղափարըս տրաքիգը – ուժեղ գլխացավ

Օղուլ – բարեկամ, ընկեր

Ղառղառ – ագրավ

Փռտի – ձրի

Իսան – մարդ

Աբուռ – ամոթ

Փաչա, փաչեք – ոտք, ոտքեր

Թշշիկ – սոդայաջուրu

Ալիշ վելիշ – զրույց

Ղըդիկ – խուտուտ

փետրվարի ամփոփում(02.13-02.17)

բառարանային ֆլեշմոբ

 • բառարանների մասին
 • սոցիալական կայքերի լեզվի բառարանի ստեղծում
 • տերիանական բառերի բառարան
 • Թումանյանական բառերի
 • Չարենցի
 • Տերյանի
 • Կրթահամալիրյան
 • Տարօրինակ բառերի բառարան
 • Օտարաբանությունների բառարան
 • այլ

Տերյան քաղակացի

Տերյանը բանաստեղծ

տերյանի զգացումների աշխարհը

որպես հասարակական գործիչ

ասելիքս տերյանի միջոցով

ուսումնասիրություններ տերյանը մեր օրերում

Տերյանը և երաժշտությունը

Տերյանը և գրական հայերենը

տեսանյութեր, վերլուծություններ, երկու կետերից հետազոտական աշխատանք,

.       Տրված բառերի միացումով կազմել բարդ բառեր

փափուկ սիրտ

սուր միտք

զորք հանդես

վառել փայտ

աշխարհ աշխարհ

անութ ցուփ

2.       Բացատրել հնչյուն, հնչուն բառերի տարբերությունը, դրանք գործածել նախադասությունների մեջ

3.       Ինչ է համանունությունը, բերեք համանուն բառերի օրինակներ։

4.       Կազմել նախադասություններ «ակ» համանունի բոլոր իմաստներով։

5.       Յուրաքանչյուր նախադասության մեջ նշե՛ք սխալ գործածված բառը։

 • Խնդրում ենք դահլիճում լռություն պաշտպանեք։
 • Երկու էջ գրելու փոխանակ՝ չորս էջ էր գրել։
 • Շան հարձակումից պահպանվելու համար ուրիշ ճանապարհով տուն գնաց։
 • Տղային վիրահատեցին տեղական անզգայացումով։
 • Գործած հանցանքների համար պիտի մեղանչել։
 • Աշխատակցուհին խնդրեց վաղը կրկին զանգվել։

·         Խումբը ամսեկան ունենալու էր չորս հանդիպում։

6.       Գտնե՛լ օտարալեզու բառերի հայերեն համարժեքները․

ինտերնետ

շերտավարագույր

ժալյուզի

պարզունակ

էսկալատոր

վերելակ

լիֆտ

համացանց

Օնլայն

պաստառ

Աբոյ

հաղորդագրություն 

Լինկ

հղում

Պրիմիտիվ

ոտնակ 

Մեսիջ

շարժասանդուղք

Պեդալ

առցանց

7.       Թվարկել հայերենի խոսքի մասերը, յուրաքանչյուր խոսքի մասից բերել մեկական օրինակ։

8.       Ինչ է նախադասությունը։ Բերել պարզ և բարդ նախադասությունների օրինակներ։

9.   Կետադրել տրված նախադասությւոնները։

·         Մենք երիտասարդներս լավ գիտենք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները։

·         Դադարեց անձրևը լուսինը վար նայեց սպիտակ լեռների կապույտ ձորերից։

·         Նրանք ավարտելով իրենց աշխատանքը սկսեցին օգնել ընկերներին։

·         Մեծատաղանդ դերասանի Վահրամ Փափազզյանի արվեստը միշտ հիացմունք է պատճառում։

·         Ներս մտավ մի անձնավորություն տարօրինակ արտաքինով։

10. Ընտրել դարձվածքի ճիշտ բացատրությունը․

                 Գլուխ պահել

·         թաքնվել

·         աշխատելուց խուսափել

·         փախչել

·         գաղտնի լսել

                Աչքից ընկնել

·         տարբերվել

·         տեսադաշտից կորցնել

·         նախկին հարգանքը չունենալ

·         ուշադրությունը վրան պահել

                             Աշխարհով մեկ լինել

·         երջանկանալ

·         ճանապարհորդել

·         ամենուրեք տարածել

·         մարդկանցից հեռանալ 

                 Աջ ձեռք

·         ղեկավար

·         աջլիկ

·         վստահելի անձնավորություն

·         ճշտախոս

                             Արյունը երակներում սառչել

·         մահանալ

·         շատ հոգնել

·         մրսել

·         սարսափել

                              Գլխի ընկնել

·         շուռ գալ

·         խելագարվել

·         հասկանալ

·         զղջալ

                 Գետինը մտնել

·         կորչել

·         սաստիկ ամաչել

·         ոչնչացնել

·         մահանալ

                Քարը փեշից թափել

·         համաձայնվել

·         թեթևանալ

·         հանգստանալ

·         փչացնել

                        Մի ձեռքով երկու ձմերուկ բռնել

·         չափազանց հաջողակ լինել

·         դժվար գործեր ձեռնարկել

·         շատ ուժեղանալ

· անկարող դառնալ

Exercise

d Read the whole article and i pairs, mark the sentences true (T) or false (F).

 • Elia Zedeño’s first instinct was to run. F
 • If her colleague hadn’t shouted she might not have reacted how she did. T
 • She took her time to leave because she didn’t know where the exit was. F
 • Some people who died in the WTC could have survived. T
 • The 1977 Tenerife air crash happened in bad weather conditions. T
 • The Pan Am passengers had plenty of time to escape. F
 • Heck always worried about haw he would be able to escape from places. T
 • People don’t read safety information because they aren’t worried about crashing . T

e Look at the highlighted words related to disaster. In pairs, try to work out the meaning from the context of the ones you didn’t know.

f What survival tips have you learned from this article? which were the best options in questions 2 and 3 in a.

Երկրաբանական Թանգարան

Հայաստանի երկրաբանական թանգարանը հիմնադրվել է 1937-ին ՝ երկրաբանության պրոֆեսոր Ն.Թ. Կարապետյանի կողմից: Այն ունի մոտ 900 հավաքածու ՝ 12․000 ցուցանմուշով:

Այստեղ ներկայացված են օգտակար հանածոների, քարերի, կենդանական և բուսական մնացորդների գտնվելու վայրերի քարտեզները:

Ամենատպավորիչ նմուշը Գյումրիում հայտնաբերված նախապատմական փղի կմախքն է:  2012 թ.-ին թանգարանում բացվել է հանքանյութերի հազվագյուտ ցուցահանդեսային դահլիճ, որը նվիրված է ամերիկահայությանն ու երկրաբան Ա. Դիլդիլյանին: Այստեղ ներկայացված է աշխարհի տարբեր մասերից հանքանյութերի հազվագյուտ տեսակի ավելի քան 1400 օրինակ: 

Where Did Wine Come From? The True Origin of Wine

Where did wine come from? It wasn’t France. Nor was it Italy. Vitis vinifera, also known as “the common wine grape,” has an unexpected homeland! Let’s dive into the origin of wine.Current evidence suggests that wine originated in West Asia including Caucasus Mountains, Zagros Mountains, Euphrates River Valley, and Southeastern Anatolia. This area spans a large area that includes the modern day nations of Armenia, Azerbaijan, Georgia, northern Iran, and eastern Turkey.Current evidence suggests that wine originated in West Asia including Caucasus Mountains, Zagros Mountains, Euphrates River Valley, and Southeastern Anatolia. This area spans a large area that includes the modern day nations of Armenia, Azerbaijan, Georgia, northern Iran, and eastern Turkey.

The oldest known winery (4,100 BC) exists in group of caves outside the Armenian village of Areni. The village is still known for winemaking and makes red wines with a local grape also called Areni. Areni is thought to be quite old and you can still drink it today!

Թեստ 1

Էլիզա Այվազյան,11-4 դասարան

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք միայն «+» կամ «»։ Կամ էլ «այո» կամ «ոչ»։

Ֆիզիկա՝

Հետաքրքվու՞մ եք ֆիզիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի ֆիզիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Կհաճախեի՞ք ֆիզիկայի ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք ֆիզիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների –

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ ֆիզիկայի ասպարեզում+

Աշխարհագրություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք աշխարհագրության մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի աշխարհագետների և ճանապարհորդների մասին նյութերի ընթերցանությամբ –

Կհաճախեի՞ք աշխարհագրության ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք աշխարհագրության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների –

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ աշխարհագրության ասպարեզում+

Քիմիա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք քիմիայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի քիմիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Կհաճախեի՞ք քիմիայի ընտրությամբ խումբ+

Կմասնակցեի՞ք քիմիայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ քիմիայի ասպարեզում +

Կենսաբանություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք կենսաբանության մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի կենսաբանների մասին նյութերի ընթերցանությամբ-

Կհաճախեի՞ք կենսաբանության ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք կենսաբանության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ կենսաբանության ասպարեզում+

Մաթեմատիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի մաթեմատիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկական խնդիրների լուծմամբ+

Կհաճախեի՞ք մաթեմատիկայի ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք մաթեմատիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Տեխնիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք տեխնիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Կպատրաստեի՞ք տեխնիկական սարքեր+

Կհաճախեի՞ք տեխնիկայի (ռոբոտաշինության) ընտրությամբ խումբ+

Կմասնակցեի՞ք տեխնիկական բնույթի մրցույթների+

Կմասնակցեի՞ք ԱԹՍ-ների պատրաստմանը+

Երգ, երաժշտություն՝

Սիրու՞մ եք լսել տարբեր ժանրերի երաժշտություն-

Սիրու՞մ եք ելույթ ունենալ-

Տիրապետու՞մ եք երաժշտական գործիքների+

Կհաճախեի՞ք որևէ երաժշտական խումբ+

Կմասնակցեի՞ք երաժշտական մրցույթների-

Մանկավարժություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մանկավարժական նյութերի ընթերցանությամբ-

Սիրու՞մ եք կարդալ քննարկել մանկավարժական բնույթի խնդիրներ-

Կաշխատե՞ք կրտսեր տարիքի երեխաների հետ-

Կօգնեի՞ք Ձեր ընկերներին ուսումնական խնդիրների հարցում-

Կցանկանայի՞ք փոխարինել բացակայող ուսուցչին-

Պատմություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք պատմական գործիչների և իրադարձությունների մասին ընթերցանությամբ+

Կհաճախեի՞ք պատմության ընտրությամբ խումբ-

Կնախաձեռնե՞ք ուսումնական ճամփորդություններ պատմական թեմաներով-

Կցանկանայի՞ք մասնակցել անցյալի որևէ հատվածի վերականգնմանը+

Կմասնակցեի՞ք պատմության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Սպորտ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք ականավոր մարզիկների մասին նյութերի ընթերցանությամբ-

Սիրու՞մ եք դիտել սպորտային խաղեր կամ մրցումներ-

Սիրու՞մ եք խաղալ սպորտային խաղեր-

Սիրու՞մ եք մարզվել սպորտային խմբերում-

Սիրու՞մ եք մասնակցել սպորտային մրցումների-

Գրականություն՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել գեղարվեստական կամ գիտահանրամատչելի գրականություն-

Սիրու՞մ եք ընթերցել վերլուծական հոդվածներ գրականության մասին-

Սիրու՞մ եք ընթերցել գրողների մասին նյութեր+

Կհաճախեի՞ք գրական ակումբ-

Ստեղծագործու՞մ եք, եթե այո, ապա գրականության ո՞ր ժանրում-

Արվեստ՝

Սիրու՞մ եք մասնակցել թատերական ներկայացումների և տեսաֆիլմերի ստեղծմանը-

Սիրու՞մ եք քննարկել ֆիլմեր կամ թատերական ներկայացումներ-

Կայցելեի՞ք թատրոն, թանգարան կամ ցուցահանդես+

Սիրու՞մ եք ընթերցել նյութեր արվեստի մասին+

Կմասնակցեի՞ք արվեստի ոլորտի մրցույթների-

Օտար լեզուներ՝

Ուսումնասիրու՞մ եք օտար լեզուներ+

Կարդու՞մ եք օտար լեզուներով գրքեր+

Հաղորդակցվու՞մ եք օտար լեզվի ներկայացուցչի հետ+

Սիրու՞մ եք կատարել թարգմանություններ օտար լեզվից+

Կհաճախեի՞ք օտար լեզվի ընտրությամբ խումբ-

Տնտեսագիտություն՝

Կհաճախեի՞ք տնտեսագիտական ակումբ-

Կմասնակցեի՞ք տնտեսագիտական մրցույթների-

Հետաքրքրվու՞մ եք տարբեր երկրների տնտեսական ցուցանիշներով ու ֆինանսական վիճակով-

Կմասնակցեի՞ք կրթահամալիրի աուդիտին-

Կկատարեի՞ք ֆինանսական կամ տնտեսագիտական հետազոտություններ-

Բնապահպանություն՝

Սիրու՞մ եք խնամել բույսերին, կենդանիներին,+

Սիրու՞մ եք աշխատել այգում կամ բանջարանոցում+

Սիրու՞մ եք ընթերցել բնապահպանական բնույթի նյութեր+

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական ակցիաներին-

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական բնույթի ճամփորդության-

Ռազմագիտություն՝

Սիրու՞մ եք ծանոթանալ ռազմական տեխնիկային+

Սիրու՞մ եք մասնակցել ռազմականացված արշավների-

Կմասնակցեի՞ք ռազմական խաղերին+

Սիրու՞մ եք ուսումնասիրել ռազմագիտությունը+

Սիրու՞մ եք ընթերցել ռազմական գործիչների մասին նյութեր-

Քաղաքագիտություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ու ներքին քաղաքականությամբ-

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքական գործիչների մասին-

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքագիտական բնույթի գրքեր-

Կմասնակցեի՞ք քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների հետ հանդիպում-քննարկումներին –

Կհաճախեի՞ք քաղաքագիտական ակումբ-

Արհեստ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք խոհարարական արհեստով+

Հետաքրքրվու՞մ եք կահույքի ձևավորման արհեստով+

Հետաքրքրվու՞մ եք գինեգործությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք ոսկերչությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք բրուտագործությամբ+

Իրավունք՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավական փաստաթղթեր-

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավագետների մասին նյութեր+

Սիրու՞մ եք քննարկել իրավական խնդիրներ-

Երբևիցե պաշտպանե՞լ եք Ձեր կամ մեկ ուրիշի իրավունքը-

Կհաճախեի՞ք իրավագիտական ակումբ-

Թեստ 2

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք Ձեր տարբերակը, սակայն հակիրճ։

Լրացուցիչ հարցեր՝

Ո՞ր բնագիտական առարկայից կցանկանայի՞ք իրականացնել փորձեր- քիմիա

Կմասնակցեի՞ք բնագիտական բաղկացուցիչ ունեցող ուսումնական ճամփորդություններին+

Ձևակերպեք Ձեր կարծիքով բաց թողած հարցը (կամ հարցերը) և պատասխանեք․

Ի՞նչ արհեստով կցանկանայիք զբաղվել:- ոսկերչություն

Թեստ 3

Հարցի պատասխանը ընտրելուց ներկեք այն կարմիր գույնով կամ մգացրեք։

Ընտրովի հարցեր՝

1. Ես կցանկանայի լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք են, ովքեր…

Ա. Հասել են մասնագիտական հաջողության;

Բ. Դժվար, խոչընդոտներով ու փորձություններով լի ճանապարհին չեն հանձնվել

Գ. Պարզապես «քայլում են», դանդաղ, բայց վստահ քայլերով։

Դ. Փորձություններին հանդիպելիս, փոխում են իրենց մոտիվացիան ու ապագայի ծրագիրը

2. Ես կուզենայի լինել…

Ա. Ընկերության ղեկավար;

Բ. Կոլեկտիվի սովորական անդամ;

Գ. Որակավորում ունեցող մասնագետ;

Դ. Փոխղեկավարի պաշտոնում։

3. Ամենից շատ ինձ դուր է գալիս, երբ ես…

Ա. Խոչընդոտների եմ հանդիպում նպատակիս հասնելու ճանապարհին;

Բ. Երբ կոլեկտիվում սովորական հարաբերությունները վերածվում են՝ ընկերականի։

Գ. Երբ ես հանգիստ աշխատում եմ և ոչ մեկին չեմ խանգարում, նրանք էլ ինձ չեն խանգարում։

Դ. Որ հարաբերությունները լարված են կոլեգաների միջև

4. Ես սիրում եմ կոլեկտիվներ, որոնցում …

Ա. Խիստ կարգապահություն է;

Բ. Շատ ազատ է միջավայրը;

Գ. Հնարավոր չէ դրսևորել ինքնուրույնություն;

Դ. Այլ պատասխան;

5. Եթե ես ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի, ես այն կոգտագործեի…

Ա. Անհոգ արձակուրդի համար;

Բ. Ընկերներիս հետ շփման համար;

Գ. Հոբիի և ինքնակրթության համար:

Դ. Կզբաղվեի արվեստով

6. Ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ավելին, երբ…

Ա. Իմ ջանքերը բավականաչափ վարձատրվում են;

Բ. Երբ աշխատավարձը, թեկուզ և քիչ, ինձ բավարարում է;

Գ. Ես չեմ նայում աշխատավարձի չափին;

Դ. Երբ աշխատավարձը աստիճանաբար բարձրանում է ջանքերիս զուգահեռ, և իջնում է՝ դրանց հակառակ։

7. Ամենից շատ ես գնահատում եմ…

Ա. Անձնական հաջողությունը;

Բ. Թիմային աշխատանքը;

Գ. Գործնական (պրակտիկ) արդյունքներ;

Դ. Ուրիշների հաջողությունը։

8. Ես սիրում եմ, երբ ղեկավարը…

Ա. Պահանջկոտ է;

Բ. Հեղինակություն ունի;

Գ. Իր գործի մասնագետն է;

Դ. Ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում։