Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնային աշխատանք

1.Նյութի անվանումը օքսիդ

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութըMo ևO

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում1Mo,3O

4. Հաշվել՝Mr(MoO3)=96+16*3=96+48=144

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m(Mo):m(O)=96:48

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w(Mo)=96/144*100%=67%

W(O)=48/144*100%=33%


1.Նյութի անվանումը սալֆից

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը Mo ևS

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում 1Mo,2 S

4. Հաշվել՝Mr=(MoS2)=96+32*2 =96+64=160

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m=(Mo):m(S)=96:64

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w(Mo)=96/160*100%=0.6%

W(S)=64/160*100%=0.4


1.Նյութի անվանումը 

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը Na Mo S

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում2Na 1Mo 3S

4. Հաշվել՝Mr(Na2MoS3)=23*2+96+32*3=46+96+96=238

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m=(Na):m(Mo):m(S)=46:96:96

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`

w(Na)=46/238*100%=19%

w(Mo)=96/238*100%=40%

w(S)=96/238*100%=40%

Что такое внутренний мир человека?

Внутренний мир человека – это его внутренняя сущность, качество, точка зрения, чувства, все это внутреннее содержание психической деятельности, характерное только для определенного человека. Каждый человек через знание внешнего мира и самосознания стремится проникнуть в свой внутренний мир, понять его, использовать такое понимание для построения своей жизни.Внутренний мир как отражение в специфической форме мира внешнего։

Ծերունին և ծովը

Բառային աշխատանք — պրկել, անխոնջություն, զառամած, կռթնել, անողորկ, երախ, տնտղել, լերդանալ, կզակ, հանդիպակաց, ընդարմանալ, կարկամել, շեղբ, անհողդողդ, տոկալ:

Պրկել- վտանգից՝ դժբախտությունից՝ չարիքից ազատել՝ զերծել: 

Անխոնջություն-

Զառամած-ծեր

Կռթնել- արմունկով հենվել մի բանի: 

Աչքակապություն-թյուրիմացության մեջ գցելը, որևէ բան իրականից ավելի լավ՝ շատ՝ գեղեցիկ ևն ներկայացնելը: 

Տնտղել-ուշադրությամբ զննել 

Լերդանալ-մակարդվել

Կզակ-Ստորին ծնոտի կլորավուն դուրս ընկած ծայրը

Հանդիպակաց-իմացը կանգնած, դեմուդեմի, դիմացի

Ընդարմանալ-թմրել 

Կարկամել-լեզուն կապ ընկնել, պապանձվել

Շեղբ-դանակի՝ դաշույնի ևն կտրող մասը 

Անհողդողդ-չտատանվող, աներեր, հաստատուն: 

Տոկալ-որևէ բանի դիմանալ, հակակայելով իրեն պահպանել, դիմանալ: 

Ներկայացրու ծերունու վերաբերմունքը ձկան նկատմամբ՝ մեջբերելով դրվագներ կարդացածդ հատվածից:

«Կուզենայի խոշոր ձկանն էլ կերակրել,— մտածեց նա։— Չէ՞ որ նա իմ ազգականն է։ Բայց ես պիտի սպանեմ նրան, իսկ դրա համար ուժ է պետք ինձ»։ 

Համեմատիր այդ վերաբերմունքը Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկե կիրճը» պատմվածքի հերոսի՝ ոսկու հանքի հանդեպ վերաբերմունքի հետ: Նշիր նմանություններ:

Բացատրիր՝ ինչ էր ծերունին պահանջում ինքն իրենից, ծերունու՝ իր նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունքի պատճառը ո՞րն էր: Կարո՞ղ ես քո սեփական փորձով համոզել մեզ այդ մեթոդի արդյունավետ լինելը:

Հարավային Եվրոպա

  1. Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվելժամանակի ընթացքում: Աշխարհագրական դրք՝ Հարավային Եվրոպանֆիզիկաաշխարհագրական առումով ընդգրկում է Պրենեյան, Ապենինյան, Բալկանյանթերակղզիները և Միջերկրական ծովի բազմաթիվ կղզիներ:Հարավային Եվրոպայի մասեն կազմում նախկին Հարավսլավիայի կազմալուծման հետևանքով առաջացածերկրները՝ Սերբիան, Հորվաթիա, Սլովենիան, Մակեդոնիան, Բոսնիան և Հերցեգովինան, Մոնտենեգրոն: Դա Եվրոպայի ամենամեծ թվով (16) պետություններ ունեցողտարածաշրջանն է՝ 1,3 մլն քառ․ կմ տարածքով 150 մլն բնակչությամբ։ Այն Ջիրբալթարինեղուցով կապվում է Ատլանտյան օվկիանոսին, Դարդանելի նեղուցով՝ Մարմարա ծովին, ապա Բոսֆորի նեղուցով՝ Սև ծովին, իսկ Սուեզի ջրանցքով՝ կարմիր ծովին ու Հնդկականօվկիանոսին։
  2. Որո՞նք են Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսոությունների զարգացած ճյուղերը: Հարավային Եվրոպայի երկրների տնտեսությունների զարգացած ճյուղերն են՝գյուղատնտեսությունը, տուրիզմը և բուսաբուծությունը։
  3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Հարավային Եվրոպայի երկրները: 

Ծերունին և ծովը

Բացատրել բառերը. վեհանձնություն, շորթել, երաշխիք, անվրեպ, նիրհել, կիրճ, կարկամել, կզակ, պատվար, շառաչ, անողոքաբար, տնտղել,

Վեհանձնություն – ազնիվ լինել

Շորթել – Խլել,հափշտակել:

Երաշխիք – Որևէ բանի համար նախապես սահմանվող ապահովություն:

Անվրեպ –անսխալ:

Նիրհել – Ննջել,

Կիրճ – լեռնանցք, կապան:

Կարկամել – Լեզուն կապ ընկնել,անշարժ դառնալ

Կզակ – Ստորին ծնոտի կլորավուն դուրս ընկած ծայրը:

Պատվար – Պատնեշ, որևէ բանի վստահելի պաշտպան՝ հենարան(փոխաբերական):

Շառաչ – Աղմկալից ձայն, դղրդոց, թնդյուն, հռնդյուն, հոսանքով ջրի՝ անիվների՝շարժիչների հանած ձայները:

Անողոքաբար – Անողոք կերպով:

Տնտղել – Ուշադրությամբ զննել՝ դիտել՝ քննել, բոլոր կողմերից ուշադրությամբ նայել:

Քննարկենք (գրավոր կարծիքները նախօրոք պատրաստել).

Ինչքա՜ն լավ է, որ մենք ստիպված չենք սպանել աստղերին։ … Բայց ինչքան լավ է, որ ստիպված չենք սպանել արևին, լուսնին ու աստղերին։ Բավական է, որ ուտելիքենք շորթում ծովից ու սպանում ենք մեր եղբայրներին։ — Օվկիանոսից շորթում ենքուտելիք, իսկ լուսատուներից ի՞նչ կշորթենք: Ի՞նչ կլինի եթե ստիպված լինենքսպանել աստղերին:

Աշխարհում ոչ ոք արժանի չէ նրանով սնվելու, հապա մի նայեցե՛ք՝ ինչպես է իրենպահում և ինչպիսի վեհանձնությամբ։ — Բացատրիր վեհանձն բառի իմաստը. ինչու՞չի կարելի նսեմացնել այն:

Ինքնահավան։Յուրաքանչյոր մարդ պետք է ունենա իր եսի գիտակցումը և չթողնելորևիցէ մեկին ներթափանցել իր զգայական և գիտակցական ներաշխարհիմեջ։հենց դա է պատճառը որ շատերը այդ իրավունքը խառնում է վեհանձնությանհետ։

Կանանց իրավունքները Սաոդյան Արաբիաի հասարակության մեջ

Սաոդյան Արաբիան ունի բազում սահմանափակումներ կնոջ իրավունքների վերաբերյալ։Կանանց արգելվում է մասնակցել ընտրություններին,զբաղվել քաղաքականությամբ երկար ժամանակ այն միակ երկիրն էր որտեղ արգելվում էր կանաց վարել ավտոմեքենա։Մինչև 2016 թ. այստեղ կանայք իրավունք չունեին տեղաշարժվել ինքնուրույն,նրանց պետք է ուղեկցեր այլ հարազատ տղամարդ։Կինը իրավունք չունի սովորելու։Կանայք ստանում են 2 անգամ քիչ ժառանգություն քան տղամարդիք։Աղջիկներին ամուսնացնում են տարբեր տարիքում ,այդ իսկ պատճառով երեխաները շատ հաճախ թողնում են ուսումը։Այստեղ նրանք պաէժրտավոր են հագնել տրանդիցիոն սև հագուստը որոնք կոչվում են «աբայ»։Կանաց իրավունքները Ս. Արաբիայում հիմնված են շարիատի,Կորանի,խադիսախի և ցեղային օրենքների վրա։

Упражнения 36

1. У моих друзей двое маленьких детей. 

2. Я очень скучаю без цвоих родителей.

3. На улице всегда много людей, много народа.

4. Сколько людей придёт к тебе на вечеринку? 

5. Это лекарство надо принимать до, после или во время еды? 

6. У них большая семья, одиннадцать детей: шесть братьев и пять сестер.

7. Антон Павлович Чехов написал пьесу «Три сестры». 

8. Боюсь, что завтра у меня совсем не будет времени. 

9. Ты помнишь, что произошло в конце романа Лева Николаевича Толстого «Анна Каренина»? 

10. Уровень жизни повысился на ноль целых процентов.

11. Что я могу сделать для тебя, самого дорогого человека. 

12. За этот закон проголосовали все депутаты Гасдумы за исключением депутата Иваного. 

13.Он писал эту книгу в течение пяти лет. 

14.Магазин работает с девяти утра до восми вечера.

-Сколько лет он учит русский язык? -Не лет, а только десять или одиннадцать месяцев 

16. За сколько дней или недель ты сможешь выполнить эту работу? 

17. Желаю вам счастья, здоровья, любви и всего самого хорошего. 

18. До свидания! Счастливого пути тебе! 

19. – Он принес коробку конфет, две пачки печенья и две бутьтки вина. – Какого вина?-Две бутьтки шампанского. 

20. Он выпил две рюмки водки и заказал два блюда из морской и речной рыбы. 

21. Выпей рюмочку коньячка, а потом чашечку чаёчка или кофейка. 

22. Как ты думаешь, это не вредно – выкуривать в день по три сигареты или по пять сигарет? 

23. – Он приедет в конце этого месяца. – А разве не следующего? 

24. Я не могу находиться в бане более пятнадцати минут. 

25. В результате большой аварии пострадало семнадцать людей. 

26. Он побледнел от волнения, даже дрожит от страха. 

27. Я это делаю только из уважения к вам. 

28. Из-за его невнимательностьи мы чуть не попали в аварию. 

29. Некоторые студенты плохо сдают экзамены именно вследствие того, что недоста­точно хорошо занимаются в течение всего учебного года. 

30. Мальчик, не стесняйся этого человека, он врач. 

31. Я не боюсь кошек, собак и лошадей, а боюсь только мышей, крыс, змей и крокодилов. 

32. Мне всегда не хватало и сейчас не хватает времени и денег. 

33. В жизни многое зависит от тебя сомого. 

34. Он не привык отказываться от удовольствий и развлечений). 

35.Мы, кажется, отклонились от нашего маршрута, так можно сбиться с путьи и заблу­диться. 

36. Продолжайте, пожалуйста, только не отклоняйтесь от темы доклада, позднее мы ещё коснёмся этого вопроса.

37. Вынь, пожалуйста, руки из карманов! 

38. Достань мне яблочко с яблони. 

39. Он хочет достичь своей цельи, для этого ему надо добиться хороших результатов. 

40. Этот человек достоин уважения, он заслуживает внимания и заботы. 

41. Я придерживаюсь иной точки зрения. 

42. Я уже не прошу, а требую абсолютной тишины! 

43. Хочется чего-нибудь вкусного. 

44. Она наготовила много вкусного, много всякой разной еды, всяких разных блюд.

45. Он рассердился и наговорил много лишнего.

46. Хватит спорить из-за всяких пустяков, всякой ерунды! 

47. Отец лишил сына наследства. 

48. Большая собака отняла у щенка кусочек колбасы. 

49. «Зенит» выиграл у «Спартаю» со счётом 2:0. 

50.Это театр оперы и балета имени Мусоргского. 

51. Все названия улиц, рек, каналов, площадей пишутся с большой буквой.

52. В Петербурге проживает 5 млн. чел. или менее 5 млн. чел.? 

Для меня школа – это источник образования, обучения и становления хорошим человеком. Школа дает нам возможность видеть и узнавать себя как будущих строителей.

Однажды когда я учился в 2 классе учительница сказала что мы должны рассказать этот текст .Я дома выучила текст хорошо.2 день. учительница решила что первым буду рассказать я.Я хорошо рассказала текст но она поставила мне один ,потому-что я рассказала текст в первом лице они в третем .

  • Ներկայացնել Նադիր շահի պատմական կերպարը:
  •  Հայերի նկատմամբ նրա վարած քաղաքականության դրական, բացասական կողմերը:
  • Հիմնավորիր կամ հերքիր Նադիր շահի օրոք Խամսայի մելիքությունների արտոնյալ կարգավիճակը:

1. Նադիր շահը պարսից զորահրամանատար էր, ով կարողացավ Աֆղանների և թուրքերի դեմ պայքարում հաջողության հասնել: Նա Հայաստանի և Արցախի ազատագրական պայքարների ընթացքում աջակցում էր հայերին: Նրա շնորհիվ Հայաստանը շատ կապեր հաստատեց հարևան երկրների հետ:

2. Դրական կողմերը նրանք էին, որ նրա շնորհիվ հաստատվեցին շատ առևտրական, ռազմական և քաղաքական կապեր, նա Էջմիածնի կալվածքները ազատեց հարկերից: Իսկ բացասական կողմն այն էր, որ կառավարիչներից շատերը հայեր չէին, այլ պարսիկ էին:

Բառային բացատրական աշխատանք. ծանծաղուտ, ճողփյուն, կարծր, ախոյան, խայծ, դրասանգ, ընդհուպ, անճարակություն, ճգնել, վետվետում, բաղեղ, խարազան, ներբան, ոստնել, ոստոստել, խոյանալ, պիրկ:

Ծանծաղուտ-Գետի ծանծաղ մաս

Ճողփյուն-Ճողփել

Կարծր-Պինդ

Ախոյան-թշնամի

Խայծ-Հրապուրակեր

դրասանգ-Ծաղկաշղթա

ընդհուպ-քիփ

անճարակություն-անօգնականություն

ճգնել-աշխատել

վետվետում-Վետվետելը

բաղեղ-մամրիչ

խարազան-ճիպոտ

ներբան-Կոշկատակ

ոստնել- Ցատկել

ոստոստել-Ցատկտել

խոյանալ-սլանալ

պիրկ-պինդ

Վերընթերցիր այն հատվածը, որտեղ պատկերված է 1. ծերունու վերաբերմունքըծովի հանդեպ, 2. մյուս ձկնորսների վերաբերմունքը ծովի հանդեպ: Այդ հատվածիօգնությամբ փորձիր գտնել ծերունի-հասարակություն տարբերությունը(աշխարհայացք. ապրելակերպ):

  1. Մտքում նա միշտ ծովն անվանում էր la mar, ինչպես իսպաներեն անվանում եննրան սիրող մարդիկ։ Երբեմն նրան սիրողը վատ է խոսում նրա մասին, բայցմիշտ ինչպես կնոջ մասին՝ իգական հոդով։ Ավելի երիտասարդ ձկնորսները, նրանք, որոնք իրենց պարանների համար խցանների փոխարեն լողաններ ենգործածում և որսի են գնում մոտորային նավակներով, որ գնել են այն օրերին, երբ շնաձկան լյարդը մեծ գին ուներ,— ծովն անվանում են, el mar այսինքն՝արական հոդով։ Սրանք նրա մասին խոսում են որպես տարածության, ախոյանի, երբեմն նույնիսկ թշնամու մասին։ Իսկ ծերունին մշտապես մտածումէր ծովի՝ որպես կնոջ մասին, որը մեծ շնորհներ է պարգևում կամ մերժում, իսկեթե իրեն թույլ է տալիս չմտածված կամ անբարյացակամ արարքներ, ճա՛րդ ինչ. այդպես է նրա բնույթը։ «Լուսինը հուզում է ծովին ինչպես կնոջ»,— մտածում էրծերունին։

2.

Մեկնաբանիր այս միտքը՝ համաձայնելով կամ մերժելով այն:

Լավ է իհարկե, երբ մարդու բախտը բանում է։ Բայց ես գերադասում եմ կարգինբռնել իմ գործը։

Ես համաձայն եմ այս մտքի հետ,  այո՝ լավ է մարդու բախտը բերում է բայց կարող էնաև չբերել,դրա համար պետք է գործը վերցնես քո վրա որովհետև կարող էբախտտ ուղակի չբերել։