Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պարզհամառոտևպարզընդարձակնախադասություններ

Նախադասությանմեջթողմիայնամենակարևորտեղեկությունհաղորդողբառերը:

1.  եսնշմարեցի:

2. ներկվելէինդեղձենիները:

3. աչքըկկշտանա:

4. եսունեմ:

5. գլուխըդողումէր:

Անվանիրնախնականևվերջնականնախադասությունները:

Ինչպիսի, ում, որ, ինչը, ինչով, ինչից, ինչքան, ինչպես, երբ, որտեղ, ուր, ինչուհարցերինպատասխանողլրացումներավելացրունախադասությանգլխավորանդամներին:

1. Կատունբռնումէմկանը:

2. ՍառըՔամինփչեց:

3. Դելֆիններըլողումէին  ծովում:

4. ԿանաչԱրահետըձգվելէր:

5. Գետերըքանդումենտները:

Նկարագրիրնախնականևվերջնականնախադասություններիտարբերությունները:

Ընդգծիրենթականերնուստորոգյալները:

1. դելֆիններըհայտարարումեն։

2. թույնըարժեքավորէ:

3. կոնստրուկտորպատրաստելէ:

4. բնակիչներըխոսումեն:

5. հասնումկանչերը:

Բացթողածտեղերումդիրտրվածենթականերիցմեկը՝համաձայնեցնելովստորոգյալիհետ:

1. Միտանպատուհանիցճրագիսպիտակշողերևաց:

2. Գարնանարևոտօրերինձհուշեցին, որմայիսնէ:

3. Քամինհալածեցմառախուղիթանձրքուլաները:

4. Ճապոնիայումթողարկվեցինծայրինփոքրիկլամպունեցողգրիչներ:

5. Դելֆիններըբացակվարիումիցդանդաղլողացինդեպիազատություն:

Քամինօրերդելֆիններշողգրիչներ

Հետևությունարա:

Գտիրհամաձայնությանսխալները:

• Միմասըլռում(են)է:

• Երեմնընկերոջհետ(գնացին)գնաց:

• Ընդունվում(է)ենպատվերներ:

• Ամենմիզինվորուհրամանատարիրենցպարտքըպիտի(կատարեն)կատարի:

• Պահանջվում(է)ենվարորդներ:

Ընդգծիրենթակաները, գտիրենթակայիկետադրությանսկզբունքները՝վերլուծելովօրինակները:

• Արևը__միքանիամիսհորիզոնումչէրերևում:

• Արևը___ևլուսինը__միքանիամիսհորիզոնումչէիներևում:

• Արևըմիքանիամիսհորիզոնումչէրերևումևխավարիմեջէրպահումերկիրը:

• Արևը__միքանիամիսհորիզոնումչէրերևում, ևբևեռայինգիշերներէինլինում:

Հետևությունարա:

Ընդգծիրենթակաները, ըստանհրաժեշտությանկետադրիր:

• Լճումձկների«տեսակները» շատացելենևկերիպակասէնկատվում:

• ՄերԵրկրինինչ-որԱստղակերպկամփոքր«մոլորակ» էընդհարվել:

• «Չղջիկը»շատնուրբլսողությունունի:

• Ամենուրեքբավականաչափ«կենդանիներ» կայինև«մարդիկ»չէինմտածումդրանցվերանալումասին:

• Ժամանակին«հսկաներ»ենապրելևայդ«ձորերը»նրանցհամար«առուներ»ենեղել:

• «Դու»քաջեսուանձնվերևկարդարացնեսմեր« հույսերը»:

• «Մեղուներն»ու«ճանճերը»այդքիմիականմիացությունիցչափազանցագրեսիվենդառնում:

• «Աշունը»շուկանլցրելէմրգերովև«անտառները»գույներով:

• Նավիհսկասուրքիթըճեղքումէր«ջուրը» ևառաջսլանում:

• «Վագրը» ծառիետևիցմռնչացև«անտառը»սարսափեց:

Ամառային սիրուն երեկո էր և արեգակը թեքվում էր դեպի իր մուտքը։

Տոթ օդին խառնվել է մեղմ հովիկը

Հյուրերը շարժվեցին դեպի դահլիճ և նստեցին ճոխ սեղանի շուրջ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: