Design a site like this with WordPress.com
Get started

1.նյարդային համակարգը կարգավորում է բոլոր օրգանների և օրգան-համակարգերի փոխկապակցված գործունեությունը։

2.նյարդային համակարգը կազմված է կենտրոնական և ծայրամասային բաժիններից։

3.կենտրոնական նյարդային համակարգի մեջ մտնում են գլխուղեղը և ողնուղեղը։

4.զգայական,ներդիր և շարժողական նեյոններ։

5.նյարդերը նեյոնների երկար ելուստների՝ նյարդաթելերի խրձեր են։

6.նյարդերը ըստ գործառական բնույթի լինում են զգայական, շարժողական և խառը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: