Design a site like this with WordPress.com
Get started

What am i looking forward to most this year…

 • improving my grades, knowledge

So I chose the subjects I am more interested in and once again try to follow my dream of becoming an astronomer. I always wanted to become an astronomer, until i decided that i should improve my drawing skills and become a designer, well that was a big mistake.

 • Taking care of myself, my mental health.
 • Read more books. Every year. Every year i made a list of books to read but didn’t feel like it .
 • looking forward to more activity

interactive . Ive always been…shy? No, not shy, i just didn’t want to interact with people and i still don’t. Well because of being like that, not everyone socialized with me and I never had the courage of making friends. Well i don’t thing i changed. Im still scared to socialize with people, scared from saying something wrong and making things awkward, so I ignore people to never end up in those situations.

Outdoor. This two years I’ve been very tired and all i did was playing games ( its not like i wanted doing it, i just had nothing to do) but ill try to spend more time outside, especially where there are not many people.

Օրգանական քիմիայի հիմնական հասկացությունները

 • Կենսական  տարրեր: Կենդանի  օրգանիզմում պարունակվող  օրգանական նյութերը:
 • Ածխածին  տարրի  ատոմի  կառուցվածքի  առանձնահատկությունները:
 • Հիբրիդացման  երևույթը  քիմիական  կապ  առաջանալիս,  sp-, sp2— , sp3—  հիբրիդացում: 
 • Քիմիական  կապերի  էլեկտրոնային  բնույթը  օրգանական  նյութերում:
 • Օրգանական  նյութերի  բազմաթվության պատճառներըը և կառուցվածքային  հիմնադրույթները:
 • Իզոմերիա  երևույթը: Իզոմերիայի  տեսակները` կառուցվածքային և տարածական:
 • Հոմոլոգիա  երևույթը: Հոմոլոգիական  շարքեր: Հոմոլոգներ: Իզոլոգներ:
 • Օրգանական միացությունների հիմնական դասերը: Ֆունկցիոնալ խմբեր:
 • Ալկանների հոմոլոգիական շարքը: Էթիլեն: Ացետիլեն: Բենզոլ:
 • Քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները օրգանական քիմիայում`տեղակալման, միացման, քայքայման, կրեկինգի, փոխանակման, վերօքս, խմորման, պոլիմերման: 
 • Կովալենտային  կապի  խզման  եղանակները` հոմոլիտիկ, հետերոլիտիկ:
 • Քիմիական  ռեակցիաների  մեխանիզմները`ռադիկալային, իոնային, իոն-ռադիկալային:

Մեթանի,  էթանի, էթիլենի, ացետիլենի, ցիկլոպրոպանի  մոլեկուլային, կառուցվածքային, էլեկտրոնային  բանաձևերը, էլեկտրոնային  ամպերի  փոխծածկը և մոլեկուլների գնդաձողային մոդելները