Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 28.(20.04- 24.04)§42. Կոնվեկցիա.§43.Ճառագայթային ջերմափոխանակում .Առաջադրվող հարցեր՝

 1. Բացատրեք,թե ինչպես է տեղի ունենում ջերմափոխանակումը
  մթնոլորտի ստորին՝ տաք, եւ վերին՝ սառը, շերտրրի միջեւ: Ձեզ
  հայտնի որ օրենքի վրա է հիմնված այդ ջերմափոխանակումը:

2.Ջերմահաղորդմանորեղանակնենանվանումկոնվեկցիա:Որնէ
կոնվեկցիայի եւ ջերմահաղորդականության երեւույթիհիմնական
տարբերությունը:

Երբ էներգիան մի տեղից մյուսը փոխանցվում է՝ շնորհիվ նյութի շերտերի անհավասարաչափ տաքացման, իրականանում է միայն հեղուկներում և գազերում, էներգիան մի տեղից մյուսը փոխանցվում է նյութի տեղաշարժի հետևանքով:

3 .Նկարագրեք օդում կոնվեկցիան ցուցադրող փորձը:

Ուղղաձիգ դրված ապակե խողովակը լցնենք ծխով։Ծուխը սովորաբար երկար մնում է խողովակում։Բայց երբ փորձենք ներքևից խողովակին մոտեցնենք վառվող սպիրտայրոց, ապա տաքացած օդը վեր կբարձրանա շնորհիվ կոնվեկցիայի և շարժման մեջ կդրվի խողովակի ներսի ծուխը որն էլ դուրս կգա խողովակի վերին ծայրից։

4..Նկարագրեք ջրում կոնվեկցիան ցուցադրող փորձը:

Ապակե անոթի մեջ ջուր լցնենք և անոթի հատակին դնենք կայլիումի պերմանգանատի մի քանի փշուր։Կտեսնենք, որ հատակի մոտ ջուրը կդառնա մանուշակագույն։Անոթը դնենք վառվող գազոջախին կտեսնենք, թե ինչպես է գունավորված ջրի ներքևի տաք շերտերը, արտամղվելով՝ սառը ջրից բարձրանում են վեր։Իսկ սառը պատերի մոտի ջուրը իջնում է ներքև։

5.Ինչպեսէ գոյանում ամպը:

Երբ օդն սկսում է հագենալ ջրային գոլորշիներով, և ջերմաստիճանր նվազում է, մթնոլորտում գտնվող ջրային գոլորշիներր խտանում են, ինչի հետևանքով առաջանում են ամպ

6.Ինչպես գիտենք կա մթնո­լորտային բարձր և ցածր ճնշման վայրեր: Մթնոլորտային բարձր ճնշման վայրից օդի զանգվածր տեղափոխվում է ցածր ճնշման վայր, ևառաջա­նում է քամի:Քամու ուժգնությունը կախված է ճնշումների տարբերությունից, իսկ ճնշումների տարբերությունը՝ ջերմաստիճանների տարբերությունից։

7.Հնարավորէարդյոքկոնվեկցիանպինդմարմիններում?

Ոչ. որովհետև կոնվեկցիան իրականանում է միայն հեղուկներում և գազերում։

8.Ինչէէլեկտրամագնիսականդաշտը:Ինչվիճակներումկարողէգոյությունունենալ:

Մատերիայի ձև է, որը իրականացնում է լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցությունը։Այն կարող է լինել շարժման և դադարի վիճակում։

9. Ինչ է էլեկտրամագնիսական ալիքը

էլեկտրամագնիսական ալիքը ժամանակի ընթացքում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի տարածումն է տարածության մեջ:

10.Ջերմահաղորդման որ եղանակն են անվանում ճառագայթային ջերմափոխանակում:
Բերեք մի քանի օրինակ:

Ջերմահաղորդականությունը, որն իրականացվում է ջերմային ճառագայթման արձակման և կլանման միջոցով կոչվում է ճառագայթային ջերմափոխանակություն։Օրինակ երբ մեր ձեռքերը դնում ենք ինչոր տաք իրի վրա ,մենք զգում ենք որ այդ ջերմությունը այդ իրից հաղորդվում է մեր ձեռքերին։

11..Որ մարմինն է ավելի լավ կլանում ջերմային ճառագայթումը՝սեւ, թե սպիտակ:

Ինձ թվում է որ մուգ գույնի մարմինը ավելի լավ է կլանում քան բաց գույնի մարմինը։

12.Ինչու են օդապարիկները, ինքնաթիռի թևերը ներկում արծաթագույն, իսկ Երկրի արհեստական արբանյակներում տեղակայված որոշ սարքեր՝ մուգ գույնով:

Ներկում են արծաթագույն որովհետև այն բաց է իսկ բաց գույնի մարմինները քիչ են կլանում ջերմային ճառագայթում։

Հարավարևելյան Ասիա

 1. Քարտեզի վրա նշել Հարավարևելյան Ասիայի երկրները ու դրնաց ափերը ողողող ջրային ավազանները:
 2. Որոնք են Հարավարևելյան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալները:
 3. Ինչ դեր ունի Հարավարևելյան Ասիան համաշխարհային տնտեսության մեջ:

2.Բնական ռեսուրսները, նավթը, բնական գազը, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն

3.Շատ զարգացած է գյուղատնտեսությոնը , հարուստ է բուսական աշխարհը։

Հնդկաստան 🇮🇳

 1. Քարտեզի վրա նշել Հնդկաստանի հարևանպետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
 2. Բնութագրեք Հնդկաստանի աշխարհագրական դիրքը:
 3. Ի՞նչ դեր ունի Հնդկաստանը հվ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում
 4. Որո՞նք են Հնդկաստանի զարգացման նախադրյալները:
 5. Որո՞նք են Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

2.Հնդկաստանն աշխարհի ամենաբնակեցված ժողովրդավար երկիրն է ։ Հարավում շրջապատված է Հնդկական օվկիանոսով, հարավ-արևմուտքում՝ Արաբական ծովով, իսկ հարավ-արևելքում՝ Բենգալյան ծոցով։ Արևմուտքում սահմանակցում է Պակիստանի հետ:

3.

4. Թեյի արտադրությունը։Հնդկաստանի համար որպես զարգացման նախադրյալ կարող են նաև հանդես գալ՝ երկաթի, մանգանի և պղնձի պաշարները:

5.Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերն են ՝անասնապահությունը և թեյի արտադրությունը։

Գիտելիքի ստուգում

1.16O   և  18O  երկու  իզոտոպների  միջուկներում  պրոտոնների  ընդհանուր  գումարն  է.                               1 18                                             3. 17                              2. 16                                            4. 19

2.Ո՞ր   նյութում  է թթվածնի  զանգվածային  բաժինն  ամենամեծը.      1.  ջրում                                                 3.  ավազում(SiO2)      2. կավիճում(CaCO3)                           4.  ածխաթթու  գազում(CO2):       

3..ա/Որ շարքում են ներառված միայն հիմնային օքսիդները
1. CaO,CO,CO 2                                          3.N2O5,P2O5,BaO2.CuO,Fe2O3,MgO                                        4.Mn2O7,NO,ZnOբ/

Գրեք ընտրված օքսիդների  և ֆոսֆորական թթվի միջև ռեակցիաների հավասարումները:

4.ա)  Ո՞ր   եղանակով  կարելի  է   լաբորատորիայում  թթվածին  ստանալ.
 1.  մեթանի  և  ջրային  գոլորշիների  փոխազդեցությամբ

2.  նատրումի  և  ջրի  փոխազդեցությամբ

3.  կալիումի  պերմանգանատի  քայքայելով

4.  հեղուկացված  օդը  թորելով:    

 բ)  Գրել   քիմիական  ռեակցիայի  հավասարումը………..:      

2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

5.Ինչի՞ է  հավասար  օքսիդներում  թթվածնի  օքսիդացման  աստիճանը.                    1. +2                                   3.  -1                    2. +1                                    4. -2                  

6.Որքա՞ն  է  մեկ  ատոմ  թթվածնի  իրական  զանգվածը(գ). 1.32                                     3.  2,656∙10-23     2.  16                                4.53,44∙10-27 :       

7.

7.   Ո՞ր  պրոցեսին  բնության  մեջ  թթվածինը  չի  մասնակցում  .1.տեղումների առաջացում                                       3. նեխում2. ժանգոտում                                                               4. այրում               

8.  Նշված  ռեակցիաներից   ընտրել  վերօքս  ռեակցիան  և  նշել  օքսիդիչն  ու  վերականգնիչը.1.FeSO4+2KOH=Fe(OH)2+K2SO42.HCl+NaOH=NaCl+H2O3. CaCl2+H2SO4=CaSO4+2HCl)4.4Al+3O2=2Al2O3

9.  ա) Նյութերից  ո՞ր  զույգի  հետ  թթվածինը  չի  փոխազդում.1.Na  և  S                                  3.H2  և  P2.MgO  և H2O                          4.CH4  և  Fe

10.ա) Ինչպե՞ս  է  կոչվում  այն  ռեակցիան, որի  ժամանակ   մեկ  բարդ  նյութից  առաջանում  է  մի  քանի  նյութեր.1. միացման2. փոխանակման 3.քայքայման4. տեղակալման 

 11.Բնութագրիր թթվածին տարրը` նրա  տարածվածությունը  բնության  մեջ……. 
ա)կարգաթիվ 8,  

բ)ատոմի  բաղադրությունը , 8 էլեկտրոն,8 պրոտոն,8նեյտրոն    

գ)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը 1s2 2s2 2p4

դ)ո՞ր  պարբերության տարր  է 2,

ե)ո՞ր  խմբի  և ենթախմբի տարր  է 6 խումբ գլխավոր ենթախումբ,

զ)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ,ոչ մետաղ

  է) ալոտրոպ տարաձևությունները,իզոտոպները,օքսիդացման աստիճանները….                   
Իզոտոպներ-016,017,018……
օքսիդացման աստիճանները -2 -1 0

12.Քիմիական  տարրի  կարգաթիվը  8  է: Ո՞րն  է  5  մոլեկուլ  այդ  տարրի  ատոմներից  կազմված  նյութը.                      1.  5O2                                       3.  5O:                               2    O5                                       4.  5P :       

13.ա)Ո՞ր  նյութի  հետ  թթվածինը  կարող  է փոխազդել.     1)Au, 2)Fe,  3)P , 4)S , 5) Cl2,  6)Ne 1.  1, 2                                             3. 2, 3, 4:  2.  4, 5, 6                                         4.  1, 2, 3, 4, 5        
 

 բ)Գրել  համապատասխան  ռեակցիաների  հավասարումները: :  Al2O3, Fe3O4, P2O5, SO2, Cl2O7                     

14.Ո՞ր  եղանակով  կարելի  է  լաբորատորիայում  թթվածին  ստանալ. 1) ջրի  էլեկրտոլիզից, 2) բերթոլեի  աղի  քայքայումից,  3)կալցիումի         կարբոնատի  քայքայումից,  4) կալիումի  պերմանգանատի  քայքայումից,  5) ալյումինի  և  ալկալու  փոխազդեցությունից:  Ճիշտ  պատասխանը      բերված է  թվերի  շարքի  տեսքով.1.  2,4,5                2.  1,5          3.  1, 2, 4                   4.  1,3,4:

բ)Գրել  համապատասխան  ռեակցիաների  հավասարումները……………..:

15.   ա ) Գրել այն ռեակցիաների հավասարումները , որոնց օգնությամբ կարելի է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները նշելով ռեակցիաների տեսակները .                                     KMnO 4 -> O 2   -> P 2 O 5   -> H 3 PO 4   -> Ca 3 ( PO) 4       
     բ ) Երկրորդ վերօքս ռեակցիայի համար կազմել էլեկտրոնային հաշվեկշռի հավասա րումը , հավասարեցնել ,    նշել վերականգնիչը եւ օքսիդիչը :                   

                                     գ ) Պատասխանում նշված է օքսիդիչի և վերականգնիչի գործակիցների գումարը .                            1.4.3.9              2.5 5.11 🙂

16. Ինչպիսի քիմիական կապեր են առկա հետեւյալ միացություներում `

2  , H 2 O, KF  ում .              

1. իոնային , բևեռային կովալենտ , ոչ բևեռային կովալենտ     

    2. բևեռային կովալենտ , իոնային , ոչ բևեռային կովալենտ    

   3.  ոչ բևեռային կովալենտ , բևեռային կովալենտ , իոնային     

       4.   միայն իոնական   
.17.Համապատասխանացնել ռեակցիաների տեսակները և օրինակները.
ա.միացման                         1.2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O
բ.քայքայման                      2.CaCO3=CaO+CO2
գ.փոխանակման                 3.Zn+2HCl=ZnCl2+H2
դ.տեղակալման                  4.H2+Cl2=2HCl
Ընտրել ճիշտ պատասխանների շարքը
1.ա4,բ2,գ1,դ3
2.ա1,բ4,գ3,դ2
3.ա3,բ2,գ1,դ4
4.ա4,բ2,գ3,դ4

18.Ինչ է օզոնը:
1/ թթվածնի ալոտրոպ ձևափոխություն 
 2/թթվածնի իզոտոպ 
3/թթվածնի իզոմեր                  
  4/ջրածնի և թթվածնի միացություն     

19.Որ շարքում է պահպանված նյութերի մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-թթու-աղ հաջորդականությունը.
1.C-Fe2O3-H2SO4-Fe(OH)2                 3.Fe-CO2-KOH_HCl-FeCl2
2. Ca-MgO-KOH-HNO3   -NaCl          4.P-Na2O-HCl-KOH-ZnCl

20.Հաստատեք   կամ հերքեք պնդումների ճշմարտացիությունը թթվածին պարզ նյութիվերաբերյալ:

ա/մասնակցում է բույսերի և կենդանիների շնչառական գործընթացին:

բ/ջրի մոլեկուլում զանգվածային բաժինը կազմում է 88,9%:

գ/մտնում է բոլոր օքսիդների բաղադրության մեջ:

դ/:օդից թեթև


ե/ունի հոտ,համ

զ/ստացվում է ջրի քայքայումից:

                                             

Կետադրել

Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները ,բայց երբ համոզվում են ,որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում ՝պատյանից դուրս են հանում
գլուխն ու ոտքերը և քայլում դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ
ընտելանալուց հետո, նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր
կենդանիներ են դրանք շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել ,բայց շատ հեշտ են
դիմանում ,որովհետև շարժումներ քիչ են անում և էներգիա քիչ է ծախսվում:

Սահանական ընթերցումներ

Սահյանական ընթերցումներ — կայքէջից (եթե ձեռքի տակ ունեք գրքեր, կարող եք օգտվել դրանցից) առանձնացնում եք բնությանը նվիրված, բնապատկերներով հարուստ ստեղծագործություններ, ընթերցում-ձայնագրում եք։ Կարող եք պատուհանից, պատշգամբից, շքամուտքից օրվա տպավորիչ կադրեր ֆիքսել, դարձնել տեսանյութ կամ ուղղակի տեսախցիկի առջև նստել և ընթերցել․․․

Կանայք համաշխարհային պատմության ընթացքում»

Կինը իգական սեռին կամ գենդերին պատկանող մարդ է: «Կին» բառը սովորաբար նշանակում է հասուն մարդ, իսկ երեխային բնութագրելու համար օգտագործվում են «աղջիկ» բառը:Արևմտյան մշակույթներում «կին» հասկացությունն ավանդաբար բնորոշվում է առաջին հերթին կենսաբանական առանձնահտկությունների միջոցով: Ինչպես նշում են որոշ հետազոտողներ, սա կապված է հատուկ նշանակության հետ, որն այս մշակույթներում տրվում է բնությանը։Նույնիսկ անտիկ աշխարհի լավագույն մտածողները կնոջ մասին իրենց հայացքներում չէին բարձրանում իրենց ժամանակի մակարդակից: Սոկրատեսը կնոջ մասին արտահայտվել է այսպես՝ որպես բացառապես տանը պատկանողի՝ բառի բուն իմաստով. նրա կարծիքով՝ քաղաքացին ամենաքիչը կարող էր խոսել իր կնոջ հետ:

Աղբյուր Wikipedia